Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ - Ηλεκτρονικό κατάστημα


- Ειδικές προσφορές! -
εν όψει της 26ης έκθεσης "Ορθοδοξία"

Κατηγορίες

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412, 23970-24042

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

Ἐκδόσεις Φθόγγος - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ"  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Κατηγορίες

  Εκδόσεις Καθ' Οδόν- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

   Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

    Ψαλτήριον προσευχητικόν

    Διαστάσεις: 15Χ22 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 304  Τὸ Ψαλ­τή­ρι­ον εἶ­ναι τὸ γνω­στό­τε­ρο βι­βλίο τῆς θεί­ας Λα­τρεί­ας. Συν­τά­χθη­κε μὲ φω­τι­σμὸ τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος, καὶ γι' αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν βά­ση τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ὑ­μνο­λο­γί­ας. Μὲ τὴν ἀ­νά­γνω­σή του «νι­ώ­θεις ἀ­να­κού­φι­ση, λύ­τρω­ση, σι­γου­ριὰ ὅ­τι θὰ βο­η­θή­ση ὁ Θε­ός». Τὸ βι­βλίο αὐ­τὸ εἶ­ναι μία ἐ­πι­με­λη­μέ­νη ἔκ­δο­ση τοῦ Ψαλ­τη­ρίου. Κά­θε Ψαλ­μὸς ἐ­πι­γρά­φε­ται μὲ τὰ προσ­ευ­χη­τι­κὰ αἰ­τή­μα­τα τῶν ἁ­γί­ων Ἀρ­σε­νίου τοῦ Καπ­πα­δό­κου καὶ Παϊ­σίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του, γιὰ τὰ ὁ­ποῖα ὑ­πάρ­χει καὶ εἰ­δι­κὸ εὑ­ρε­τή­ριο θε­μά­των. Κά­θε Κά­θι­σμα τοῦ Ψαλ­τη­ρίου συν­ο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ τρία κα­τα­νυ­κτι­κὰ τρο­πά­ρια καὶ Εὐ­χές. Χρή­σι­μο προσ­ευ­χη­τά­ριο γιὰ κά­θε πι­στὸ χρι­στι­α­νό. Ἀ­γα­πή­θη­κε πο­λὺ ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη του ἔκ­δο­ση. 

    12,00 €

    Το πάθος του φθόνου

    Διαστάσεις: 12Χ16 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 56  Όλα τα πάθη της ψυχής και οι αμαρτίες που γεννιούνται από αυτά αποτελούν μία παρά φύσιν κατάσταση του ανθρώπου που πλάσθηκε κατ' εικόνα Θεού. Κατά τους θεοφόρους Πατέρες, «η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής, επομένως τα πάθη είναι αρρώστια της. Εμφανίστηκαν εκ των υστέρων, και καθώς εισήλθαν στην φύση του ανθρώπου, τον έκαναν να χάση την υγεία που είχε». Όλα τα πάθη είναι ολέθρια για την ψυχή, το καταστροφικώτερο όμως από αυτά είναι ο φθόνος. Είναι κατά κάποιον τρόπο το πρώτο πάθος, διότι γεννήματα του φθόνου είναι οι αρχικές αμαρτίες: η πτώση του Εωσφόρου, το προπατορικό αμάρτημα, ο φόνος του Άβελ. Είναι ένα πάθος που γεννιέται από την ψυχή και στη συνέχεια κατατρώγει την ίδια. Και ενώ σε όλα τα πάθη ο άνθρωπος που τα βιώνει γεύεται, έστω στιγμιαία, μια σχετική ηδονή, ο φθόνος λειώνει την ψυχή με μια μόνιμη λύπη για την ευτυχία του συνανθρώπου. "Χαίρεται" μόνο στην καταστροφή του αλλού. Το πάθος αυτό συνήθως κρύβεται καλά. Πρέπει να εξετάσουμε την ψυχή μας για να παρατηρήσουμε ότι συχνά δεν χαιρόμαστε στη χαρά του άλλου, και ότι όταν αυτός προοδεύει ή επαινείται μέσα μας κάτι μας ενοχλεί. Πολλές φορές ακόμη παρατηρούμε ότι μόλις αρχίσει ένα καλό έργο ή μία καλή προσπάθεια, αμέσως εμφανίζονται εμπόδια και πειρασμοί. Συχνά μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Και απορούμε γιατί να συμβαίνη αυτό, ίσως μάλιστα να απογοητευώμαστε, μέχρι να αντιληφθούμε ότι τα εμπόδια αυτά είναι καρπός φθόνου, που προέρχεται είτε από τον Διάβολο είτε από ανθρώπους. Στο τεύχος αυτό θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τί είναι ο φθόνος, ποιες οι ολέθριες συνέπειές του και ποια η αντιμετώπισή του. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

    3,20 €

    Το Μυστήριον του Γάμου

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 72  Εἶ­ναι κοι­νὴ δι­α­πί­στω­ση πὼς στὶς μέ­ρες μας ὁ θε­σμὸς τοῦ γά­μου καὶ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας δι­έρ­χε­ται μιὰ βα­θιὰ καὶ πρω­τό­γνω­ρη κρί­ση. Τὸ βι­βλίο, καρ­πὸς πο­λυ­ε­τοῦς πεί­ρας στὸ ἐξ­ο­μο­λο­γη­τή­ριο, πα­ρου­σιά­ζει τὸ πρό­βλη­μα, τὶς αἰ­τί­ες του καὶ τὴν ὀρ­θό­δο­ξη θε­ρα­πεία του. Μὲ βά­ση τὴν ἁ­γι­ο­γρα­φι­κὴ καὶ πα­τε­ρι­κὴ δι­δα­σκα­λία ἀ­να­λύ­ε­ται τὸ Μυ­στή­ριο αὐ­τὸ τῆς ἀ­γά­πης, καὶ το­πο­θε­τοῦν­ται οἱ σω­στὲς βά­σεις γιὰ τὴν κοι­νὴ πνευ­μα­τι­κὴ πο­ρεία τοῦ ζεύ­γους. Ἁ­πλὸ καὶ συν­ο­πτι­κὸ βι­βλίο, ἔ­χει δι­α­δο­θῆ καὶ ἀ­γα­πη­θῆ ἰ­δι­αί­τε­ρα. 

    4,50 €

    Το Άγιον Βάπτισμα - σχόλια

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 424  Μία ἀ­νά­λυ­ση τοῦ μυ­στη­ρίου τῆς ἐν Χρι­στῷ ἀ­να­γεν­νή­σε­ώς μας μὲ βά­ση τοὺς ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες. Προσ­φέ­ρε­ται γιὰ με­λέ­τη σὲ κά­θε Ὀρ­θό­δο­ξο Χρι­στι­α­νό, ὁ ὁ­ποῖ­ος θέ­λει νὰ ἐμ­βα­θύ­νη στὸ μέ­γε­θος τῆς θεί­ας δω­ρε­ᾶς ποὺ δέ­χθη­κε σὲ νη­πι­α­κὴ ἡ­λι­κία. 

    15,00 €

    Η Πνευματική Ζωή

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 192  Η εν Χριστώ ζωή είναι η διαρκής προσπάθεια που κάνει κάθε χριστιανός να μιμηθή την ζωή του Χριστού. Μιμούμενοι, κατά το δυνατόν, τον Χριστό ζούμε εν Χριστώ. Ο τελικός σκοπός είναι να φθάσουμε να ομολογήσουμε μαζί με τον απόστολο Παύλο: Ζω ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός. Κατά την επιτυχή εικόνα του οσίου Νικολάου του Καβάσιλα, η εν Χριστώ ζωή μοιάζει με φυτό το οποίο "φυτεύεται στην παρούσα ζωή, και από αυτήν την ζωή λαμβάνει την αρχή της, ολοκληρώνεται όμως στον μέλλοντα αιώνα". Πράγματι τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτιζόμενο "τον κυοφορεί ο παρών κόσμος, και αφού πλασθή και μορφωθή εδώ, τότε γεννιέται τέλειος στον τέλειο εκείνο και αγέραστο κόσμο". [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

    11,00 €

    Η Παραβολή του Ασώτου Υιού

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 104  Ἡ πα­ρα­βο­λὴ αὐ­τὴ ἀ­πο­κα­λύ­πτει τὴν ἄ­πει­ρη εὐ­σπλαγ­χνία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύ­να­μη τῆς με­τα­νοί­ας. Σὲ μία ἀ­νά­λυ­ση βῆ­μα πρὸς βῆ­μα, πα­ρα­κο­λου­θοῦ­με τὴν πο­ρεία τοῦ ἁ­μαρ­τω­λοῦ ἀ­πὸ τὴν ἀ­να­χώ­ρη­σή του μα­κριὰ ἀ­πὸ τὸν Θεὸ μέ­χρι τὴν ἐ­πι­στρο­φὴ καὶ ἀ­πο­κα­τά­στα­σή του. 

    9,00 €

    Το πάθος της κατακρίσεως

    Διαστάσεις: 12Χ16 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 64  Ἕ­να πά­θος ποὺ μᾶς τυ­ραν­νᾶ ὅ­λους, καὶ γί­νε­ται ἀ­φορ­μὴ πολ­λῶν κα­κῶν. Τὸ μι­κρὸ αὐ­τὸ τεῦ­χος πε­ρι­γρά­φει μὲ σα­φή­νεια τὰ αἴ­τια καὶ τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς κα­τα­κρί­σε­ως, τὴν φω­τι­σμέ­νη ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν Ἁ­γί­ων, κα­θὼς καὶ τὴν θε­ρα­πεία τοῦ πά­θους αὐ­τοῦ. 

    3,20 €

    Η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 288  Μία σύγ­χρο­νη ὀρ­θό­δο­ξη Κα­τή­χη­ση, βα­σι­σμέ­νη στὸν θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων. Σύμ­φω­να μὲ τὸν τί­τλο του, τὸ βι­βλίο χω­ρί­ζε­ται σὲ τρία μέ­ρη. Στὸ πρῶ­το ἀ­να­λύ­ε­ται ἡ ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη μὲ βά­ση τὸ Σύμ­βο­λο τῆς πί­στε­ως. Στὸ δεύ­τε­ρο πα­ρου­σιά­ζε­ται ἡ λα­τρεία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ σχο­λιά­ζε­ται μὲ σα­φῆ καὶ κα­τα­νο­η­τὸ τρό­πο. Στὸ τρί­το, ἀ­να­λύ­ε­ται σὲ βά­θος ἡ ἔν­νοια καὶ ὁ σκο­πὸς τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ζω­ῆς. Βο­ή­θη­μα κα­τάλ­λη­λο ὄ­χι μό­νο γιὰ κα­τη­χη­τὲς καὶ ἱ­ε­ρα­πο­στό­λους, ἀλ­λὰ καὶ γιὰ κά­θε συν­ει­δη­τὸ χρι­στι­α­νό. 

    11,00 €

    Οι ασθένειες και ο πιστός

    Διαστάσεις: 12Χ16 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 56  Ποῦ ὀ­φεί­λον­ται οἱ ἀρ­ρώ­στι­ες; Ποι­ός ὁ σκο­πός τους, καὶ πῶς πρέ­πει νὰ τὶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζου­με; Σὲ αὐ­τὰ καὶ πα­ρό­μοια ἐ­ρω­τή­μα­τα δί­νει ἀ­παν­τή­σεις τὸ μι­κρὸ αὐ­τὸ τεῦ­χος σὲ κά­θε πι­στὸ Χρι­στι­α­νό. 

    3,20 €

    Ο Ιησούς Χριστός

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 200  Σει­ρὲς ρα­δι­ο­φω­νι­κῶν ὁ­μι­λι­ῶν στὸν ἀ­πό­δη­μο ἑλ­λη­νι­σμὸ σχε­τι­κὲς μὲ τὸ πρόσ­ω­πο τοῦ Χρι­στοῦ. Μὲ σύν­το­μο καὶ ἁ­πλὸ τρό­πο σχο­λιά­ζον­ται οἱ Δε­σπο­τι­κὲς ἑ­ορ­τές, τὸ Σύμ­βο­λο τῆς πί­στε­ως, τὰ Μυ­στή­ρια, οἱ Μα­κα­ρι­σμοί, κλπ. Περιεχόμενα: Α. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1. Ο Ιησούς Χριστός: Το Ευαγγέλιον της σωτηρίας μας 2. Ευαγγελισμός: Της σωτηρίας το κεφάλαιον 3. Χριστούγεννα: Θεός εφανερώθη εν σαρκί 4. Περιτομή και ονοματοδοσία του Χριστού 5. Υπαπαντή του Κυρίου 6. Βάπτισις του Χριστού 7. Μεσοπεντηκοστή: Η διδασκαλία του Χριστού 8. Ιησούς Χριστός: Φως και Ζωή του κόσμου 9. Μεταμόρφωσις του Κυρίου 10. Την κοινήν ανάστασιν πιστούμενος 11. Τα άχραντα Πάθη και η Ταφή του Κυρίου 12. Ανάστασις του Χριστού 13. Ανάληψις του Χριστού 14. Πεντηκοστή: Η έλευσις του Παρακλήτου 15. Μίμησις Ιησού ΧριστούΒ. ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 1. Θεοφάνεια Τριαδική 2. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται 3. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα 4. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν 5. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα 6. Σταυρωθέντα υπέρ ημών, παθόντα και ταφέντα 7. Αναστάντα τη τρίτη ημέρα 8. Και εις το Πνεύμα το Άγιον 9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν 10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών 11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρώνΓ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 1. Περί των ιερών Μυστηρίων 2. Αρχή ζωής το Βάπτισμα 3. Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου 4. Η θεία Ευχαριστία 5. Η θεία Κοινωνία 6. Το μυστήριο της Ιερωσύνης 7. Μετάνοια και Ιερά Εξομολόγησις 8. Το μυστήριο του Γάμου 9. Το άγιο ΕυχέλαιοΔ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ 1. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι 2. Μακάριοι οι πενθούντες 3. Μακάριοι οι πραείς 4. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην 5. Μακάριοι οι ελεήμονες 6. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία 7. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί 8. Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάςΕ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1. Βασιλεία του Θεού: Η παρουσία του Χριστού 2. Η Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν 

    9,00 €

    Η Νεκρώσιμος Ακολουθία και τα Ιερά Μνημόσυνα

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 168  Στὸ βι­βλίο αὐ­τὸ γί­νε­ται προσ­πά­θεια μι­κρῆς προσ­εγ­γί­σε­ως στὸ μυ­στή­ριο τοῦ θα­νά­του. Ἐ­ξε­τά­ζε­ται τὸ πῶς εἰσ­ῆλ­θε στὴν ἀν­θρώ­πι­νη ζωὴ ὁ θά­να­τος, σὲ τί με­τα­βλή­θη­κε μὲ τὴν ἔ­λευ­ση τοῦ Χρι­στοῦ, καὶ πό­σο ὠ­φέ­λι­μη εἶ­ναι γιὰ μᾶς ἡ ἐν­θύ­μη­σή του. Στὴ συν­έ­χεια δί­νε­ται ἕ­νας σύν­το­μος σχο­λι­α­σμὸς τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας εἰς ψυ­χορ­ρα­γοῦν­τα καὶ τῆς ἐξ­ο­δίου ἀ­κο­λου­θί­ας, ἀ­πὸ τὴν στι­γμὴ τῆς κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀν­θρώ­που μέ­χρι τὴν τα­φή του. Κα­τό­πιν γί­νε­ται ἀ­να­φο­ρὰ στὰ ἱ­ε­ρὰ μνη­μό­συ­να καὶ τὴν ὠ­φέ­λειά τους, καὶ στὸ τέ­λος ὁ λό­γος στρέ­φε­ται πρὸς τοὺς πεν­θοῦν­τας, ὡς πα­ρη­γο­ρία γιὰ τὴν κοί­μη­ση κά­ποιου προσ­φι­λοῦς προσ­ώ­που. Τὰ κεί­με­να εἶ­ναι ὅ­λα τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων, δι­ό­τι αὐ­τοί, μὲ τὴν ἁ­γι­α­σμέ­νη ζωὴ καὶ τὸν θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τους, μπο­ροῦν νὰ πεί­σουν καὶ νὰ πα­ρη­γο­ρή­σουν κά­θε κα­λο­προ­αί­ρε­τη ψυ­χή. 

    7,60 €

    Το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 176  Επιθυμία της ταπεινής αυτής εργασίας -ήδη από την πρώτη έκδοσή της- είναι να παρουσιάση την διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου γύρω από το ευχαριστιακό Μυστήριο. Ο άγιος Ιωάννης είναι ο κατ' εξοχήν ευχαριστιακός Άγιος. Η γνωστή θεία Λειτουργία, που τελείται καθημερινά σε όλο τον κόσμο, είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος δικό του ποίημα. Ο φιλάνθρωπος "Κατηχητικός Λόγος" που παρηγορεί και συγκινεί τους πιστούς στην πασχαλινή θεία Λειτουργία είναι επίσης αποτύπωση των εμπειριών της αγιασμένης ψυχής του. Όταν ο Ιερός Πατήρ μιλά για το ευχαριστιακό Μυστήριο γίνεται κατ' εξοχήν χρυσορρόας και χρυσόστομος. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε στην ψυχή του έγινε ανεξάντλητη πηγή θεολογίας, που ποτίζει και δροσίζει τις ψυχές των πιστών κάθε χώρας και κάθε εποχής. Οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης συγκλίνουν και οδηγούν στην ιερουργία του Μυστικού Δείπνου. Η επίγεια δράση και η διδασκαλία του Κυρίου επίσης προετοιμάζουν την παράδοση του φρικτού Μυστηρίου. Αυτό πραγματοποιήθηκε μία φορά στην Σιών, αλλά επαναλαμβάνεται σε κάθε θεία Λειτουργία από τον ίδιο Χριστό. Στην θεία Λειτουργία, το δεσποτικό Σώμα, ο Άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς μάς ανεβάζει στον ουρανό. Ο πιστός που κοινωνεί αξίως γίνεται ένα με τον Χριστό. Χάρη στο Σώμα αυτό, που νίκησε τον θάνατο, ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε την αθάνατη ζωή. Ο άγιος Ιεράρχης θεολογεί καΐ κηρύττει την νίκη της αναστάσεως του Χριστού. Αυτή την μαρτυρία της νίκης έδωσε με την ζωή του, εξέφρασε με τον λόγο του και επικύρωσε με τον μαρτυρικό θάνατό του. Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του 407, τελευταία ημέρα της μαρτυρικής πορείας του, ο Άγιος, δίχως να μπορή πια να στηριχθή στα πόδια του, οδηγήθηκε κοντά στην αγία Τράπεζα του Ναού του αγίου Βασιλίσκου στα Κόμανα. Φόρεσε καινούργια λευκά ενδύματα, κοινώνησε τα άχραντα Μυστήρια, και ανέπεμψε την τελευταία του προσευχή, λέγοντας την φράση που συνήθιζε πάντοτε: Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν! Παρέδωσε το πνεύμα και προστέθηκε στην χορεία των Αγίων. Η ψυχή του συνεχίζει την ατέρμονη ευχαριστία προς τον Θεό, στον ουρανό, και τα συγγράμματά του τρέφουν και καθοδηγούν το πλήρωμα των πιστών στην γη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

    8,00 €

    Το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 48  Τὸ ἅ­γι­ον Βά­πτι­σμα εἶ­ναι ἡ πνευ­μα­τι­κή μας γέν­νη­ση, ἀ­πὸ τὴν ὁ­ποία ἀ­να­τέλ­λει μέ­σα μας ἡ ζωὴ τοῦ Χρι­στοῦ. Πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζου­με ὅ­μως ἐ­μεῖς τὴν ἀ­νέκ­φρα­στη αὐ­τὴ δω­ρεὰ τοῦ Χρι­στοῦ; Τὸ βι­βλίο αὐ­τό, μὲ σύν­το­μο καὶ πε­ρι­ε­κτι­κὸ τρό­πο, ἀ­να­λύ­ει τὰ Μυ­στή­ρια τοῦ Βα­πτί­σμα­τος καὶ τοῦ Χρί­σμα­τος, κά­νει μιὰ ἱ­στο­ρι­κὴ ἀ­να­δρο­μή, καὶ τέ­λος πα­ρου­σιά­ζει τὴν ση­με­ρι­νὴ πρα­γμα­τι­κό­τη­τα ποὺ ἀν­τι­κρύ­ζου­με στοὺς ἱ­ε­ροὺς Να­ούς μας. Βο­ή­θη­μα ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ Ἱ­ε­ρεῖς, γιὰ κα­τη­χη­τές, γιὰ ἀ­να­δό­χους, καὶ γιὰ ὅ­ποι­ον ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νὰ μά­θη σχε­τι­κὰ μὲ τὸ Μυ­στή­ριο τοῦ ἁ­γίου Βα­πτί­σμα­τος. 

    4,50 €

    Μετάνοια και εξομολόγηση

    Διαστάσεις: 12Χ16 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 60  [...] Στο βιβλίο αυτό γίνεται λόγος για τη μετάνοια, που είναι η θεραπεία των πληγών της αμαρτίας, καθώς και για την ιερά Εξομολόγηση, το Μυστήριο με το οποίο ολοκληρώνεται η μετάνοια του ανθρώπου. Τονίζεται ιδιαίτερα η προετοιμασία για το Μυστήριο, όπως οι καρποί της μετανοίας που το συνοδεύουν. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

    3,00 €

    Οι λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 56  Στὸ βι­βλίο αὐ­τὸ πα­ρου­σιά­ζον­ται οἱ λό­γοι τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­πὶ τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­θὼς καὶ κά­ποι­οι λό­γοι Του λί­γο πρὶν ἀ­πὸ τὸ Πά­θος καὶ με­τὰ τὴν Ἀ­νά­στα­ση. Ἀ­να­λύ­ον­ται μὲ σύν­το­μα πα­τε­ρι­κὰ σχό­λια, καὶ το­πο­θε­τοῦν­ται στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ ζωὴ τοῦ πι­στοῦ. Βι­βλίο ὠ­φέ­λι­μο γιὰ ὅ­λους. 

    4,50 €

    Η Ιερωσύνη

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 352  Ἡ Ἱ­ε­ρω­σύ­νη, ἐ­νῶ τε­λεῖ­ται στὴν γῆ, ἀ­νή­κει στὰ ἔρ­γα τῶν οὐ­ρα­νί­ων Δυ­νά­με­ων. Σκο­πός της εἶ­ναι νὰ θε­ο­ποι­ή­ση τὸν ἄν­θρω­πο, νὰ τὸν ἀ­νε­βά­ση στὴν οὐ­ρά­νια μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Τὸ βι­βλίο αὐ­τὸ ἀ­να­λύ­ει σὲ βά­θος τὴν ἱ­ε­ρα­τι­κὴ δι­α­κο­νία, ὅ­πως μᾶς τὴν πα­ρέ­δω­σε ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, καὶ σχο­λιά­ζει βῆ­μα πρὸς βῆ­μα τὶς χει­ρο­θε­σί­ες καὶ χει­ρο­το­νί­ες τῶν κλη­ρι­κῶν. Στη­ρί­ζε­ται πάν­το­τε στὸν ἀ­πλα­νῆ καὶ θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων. Ἐγ­χει­ρί­διο ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ κά­θε ἱ­ε­ρω­μέ­νο καὶ γιὰ ὅ­ποι­ον ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νὰ με­λε­τή­ση τὸ μέ­γα μυ­στή­ριο τῆς Ἱ­ε­ρω­σύ­νης. 

    11,00 €

    Ο Ιερός Χρυσόστομος

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 258  Μία βι­ο­γρα­φία τοῦ Ἁ­γίου στὴν ὁ­ποία τὸ κύ­ριο βά­ρος δί­νε­ται στὶς ἐ­πι­στο­λές του ἀ­πὸ τὴν ἐ­ξο­ρία. Πα­ρου­σιά­ζε­ται μιὰ σχε­τι­κὰ ἄ­γνω­στη πλευ­ρὰ τῆς ἁ­γι­α­σμέ­νης ζω­ῆς τοῦ χρυ­σορ­ρή­μο­νος Πα­τρός. Τὸ πα­τρι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον, ἡ φλο­γε­ρὴ ἀ­γά­πη του γιὰ τὸ ποί­μνιό του, ἀλ­λὰ καὶ ἡ καρ­τε­ρία του στὶς ἀ­πί­στευ­τες δο­κι­μα­σί­ες συγ­κι­νοῦν κά­θε ἀ­να­γνώ­στη. 

    12,00 €

    Η Θεία Λειτουργία - σχόλια

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 472  Τὸ εὐ­χα­ρι­στι­α­κὸ Μυ­στή­ριο, ποὺ εἶ­ναι τὸ κέν­τρο τῆς ἐν Χρι­στῷ ζω­ῆς μας, σχο­λι­ά­ζε­ται καὶ ἑρ­μη­νεύ­ε­ται βῆ­μα πρὸς βῆ­μα, μὲ βά­ση τοὺς ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες. Βι­βλίο - στα­θμὸς στὴ νε­ώ­τε­ρη λει­τουρ­γι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φία, ποὺ ἔ­τυ­χε ἐν­θου­σι­ώ­δους ὑ­πο­δο­χῆς ἤ­δη ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη ἔκ­δο­σή του. Ὡς θη­σαύ­ρι­σμα πα­τε­ρι­κῆς σο­φί­ας, εἶ­ναι ἄ­ξιο προσ­ε­κτι­κῆς με­λέ­της καὶ ἐν­τρύ­φη­σης, ἐγ­χει­ρί­διο γιὰ τὸν Λει­τουρ­γό, καὶ βο­ή­θη­μα γιὰ κά­θε πι­στό.

    15,50 €

    Η θεραπεία των θεραπευτών

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 80  Ἡ Ἐκ­κλη­σία ἀ­πο­τε­λεῖ πνευ­μα­τι­κὸ ἰ­α­τρεῖο καὶ ἡ ἰ­α­τρι­κή της εἶ­ναι «ἐ­πι­στή­μη ἐ­πι­στη­μῶν». Ὁ Ἱ­ε­ρεύς, ἄν­θρω­πος καὶ αὐ­τός, ὀ­φεί­λει νὰ ἁ­γι­α­σθῆ γιὰ νὰ ἁ­γιά­ση τοὺς πι­στούς. Τὸ βι­βλίο ἐν­δι­α­φέ­ρει κα­τε­ξο­χὴν τοὺς κλη­ρι­κούς, ἀλ­λὰ καὶ κά­θε πι­στὸ ποὺ θέ­λει νὰ ἐμ­βα­θύ­νη στὸ μυ­στή­ριο τῆς με­τα­νοί­ας.

    5,00 €

    Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 256  Ἕ­να βι­βλίο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν κο­ρυ­φαῖο Εὐ­αγ­γε­λι­στή, πο­λύ­τι­μο γιὰ κά­θε πι­στὸ ποὺ ἀ­γά­πη­σε καὶ θέ­λει νὰ τι­μή­ση τὸν ἠ­γα­πη­μέ­νο Μα­θη­τή. Πε­ρι­έ­χει τὸ Συν­α­ξά­ριο, θαύ­μα­τα, δι­δα­χὴ τοῦ Ἀ­πο­στό­λου μὲ ἑρ­μη­νεία τοῦ ἁ­γίου Νι­κο­δή­μου, πολ­λὰ ὑ­μνο­λο­γι­κὰ κεί­με­να καὶ τρεῖς ἐγ­κω­μι­α­στι­κοὺς λό­γους σὲ κεί­με­νο καὶ με­τά­φρα­ση. Α. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ 1. Συναξάριον κς' Σεπτεμβρίου 2. Θαύματα και εμφανίσεις α. Η εκπόρευσις του μάννα β. Θεραπεία του πρωτοπαπά Νικολάου γ. Εμφάνισις εις τον άγιον Λεόντιον δ. Φώτισόν μου το σκότος! ε. Διδαχή εις τον άγιον Γρηγόριον Νεοκαισαρείας Β. ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΑΠΗΣ Γ. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ 1. Παρακλητικός Κανών 2. Οίκοι εικοσιτέσσαρες 3. Κανόνες Οκτώηχοι 4. Κανών ψαλλόμενος τη η' Μαΐου 5. Εγκώμια 6. Ευλογητάρια 7. Προσόμοια μετά Δοξαστικών 8. Δοξαστικά Δ. ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ α. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου β. Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου γ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

    10,60 €

    Γίνεσθε έτοιμοι

    Διαστάσεις: 12Χ16 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 64  Τὸ βε­βαι­ό­τε­ρο γε­γο­νὸς στὴν πο­ρεία τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι ὁ θά­να­τος, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ σω­στὴ προ­ε­τοι­μα­σία καὶ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή του. Τὸ τεῦ­χος αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ μιὰ προσ­έγ­γι­ση στὸ μυ­στή­ριο αὐ­τὸ τῆς με­τα­βά­σε­ως ἀ­πὸ τὴν πρόσ­και­ρη στὴν αἰ­ώ­νια ζωή. 

    2,90 €

    Η Ακολουθία των Εγκαινίων Ναού

    Διαστάσεις: 14Χ21 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 232  Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η ακολουθία των εγκαινίων Ναού με όλη την καθιερωμένη τάξη και προετοιμασία. Συμπεριλαμβάνονται και σχετικά σχόλια αγίων Πατέρων. 

    9,60 €

    Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας

    Διαστάσεις: 13Χ20 Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Αριθμός σελίδων: 144  Το παρόν Αγιολόγιον έγινε δεκτό από την πρώτη στιγμή με πολλή αγάπη από πολλούς κληρικούς και λαϊκούς. Η ανέλπιστα μεγάλη κυκλοφορία του επί μία πενταετία μάς παρότρυνε να προβούμε σε μία βελτιωμένη έκδοσή του. Διορθώθηκαν κάποια λάθη που διαπιστώθηκαν, και έγιναν μερικές αλλαγές, λαμβάνοντας υπ' όψιν νέες αγιολογικές πηγές, καθώς και τις τελευταίες αγιοκατατάξεις. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα παράρτημα, για όποιον θα ήθελε να εξέταση την προσθήκη ή την απουσία κάποιου Αγίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το παράρτημα αυτό δεν εξαντλεί βέβαια την αγιολογική έρευνα που απαιτήθηκε, δίνει όμως μια πρώτη κατατοπιστική εικόνα στον φιλάγιο αναγνώστη. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αδελφούς που, με τις υποδείξεις και εύστοχες παρατηρήσεις τους, βοήθησαν στην αρτιότερη εμφάνιση και καλύτερη ενημέρωση του Αγιολογίου. Ευχόμαστε ο Κύριος να ανταμείψη τον κόπο τους και να έχουν τις ευλογίες πάντων των Αγίων. (Από τον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης)

    10,00 €