Βίβλος Βαρσανουφίου και Ιωάννου

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Περιέχουσα ψυχωφελεστάτας αποκρίσεις εις διαφόρους υποθέσεις παρά των ως άνω θεοφόρων πατέρων.

19,50 €