Το περιβόλι του Αγίου

Εκδόσεις: Πηλός

Συγγραφέας: Μελισσιανός, Αρσένιος / Μπήτρος, Γεώργιος Κ. / Γελαδάκης, Αμφιλόχιος / Συλλογικό έργο

Η νήσος της Αιγίνης καυχάται πνευματικώς δια την παρουσίαν εις τα αγισμένα χώματα της Παλαιάς Χώρας του θαυματουργού Αγίου Νεκταρίου και της τιμίας συνοδείας αυτού αποτελούμενης υπό ευσεβών νεανίδων υπό την ηγουμενίαν της οσίας Ξένης, ούσης μητρός και διότι εδέχθη εις τα σπλάχνα της το τιμιώτατον λείψανον του χαριτοβρύτου ιεράρχου. [...] Κοντά εις τον Άγιον εμαθήτευσαν νέοι ευσεβείς και φιλόθεοι, οι οποίοι ανεδείχθησαν εις αγίας μορφάς της Εκκλησίας μας και εξεχούσαν φυσιογνωμίας του εκκλησιαστικού χώρου και οι οποίοι με την αγίαν ζωήν τους και την εκκλησιαστικήν διακονίαν τους ανέδειξαν έτι περισσότερον την πνευματικήν δύναμιν του Αγίου Διδασκάλου των και την ισχυράν επίδρασιν την οποίαν ήσκησεν εις τας ψυχάς των νεαρών τότε μαθητών του και μεγάλων σήμερα εκκλησιαστικών μορφών. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου, Μητροπολίτης κ.κ. Εφραίμ) 

7,00 €