Το πάθος της κατακρίσεως

Διαστάσεις: 12Χ16

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 64 

Ἕ­να πά­θος ποὺ μᾶς τυ­ραν­νᾶ ὅ­λους, καὶ γί­νε­ται ἀ­φορ­μὴ πολ­λῶν κα­κῶν. Τὸ μι­κρὸ αὐ­τὸ τεῦ­χος πε­ρι­γρά­φει μὲ σα­φή­νεια τὰ αἴ­τια καὶ τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς κα­τα­κρί­σε­ως, τὴν φω­τι­σμέ­νη ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν Ἁ­γί­ων, κα­θὼς καὶ τὴν θε­ρα­πεία τοῦ πά­θους αὐ­τοῦ. 

3,20 €