Το ανθρώπινο πρόσωπο ως εικόνα της Αγίας Τριάδος

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 104
Συγγραφέας: Κάλλιστος Ware

Περιγραφή: 

«Ο Θεός ως κοινωνία»:
Σημείο εκκίνησης κάθε συζήτησης περί της Τριάδος πρέπει πάντα να είναι το ιστορικό της σωτηρίας, η εν χρόνω κίνηση δια της οποίας ο Θεός αυτο-αποκαλύπτεται. Διότι ο Θεός δεν είναι κάτι το αόριστο, αλλά αποκαλύπτει τον εαυτό Του κατά συγκεκριμένους τρόπους σε ορισμένες στιγμές, μέσα από μια σειρά συναντήσεων με συγκεκριμένους άνδρες και γυναίκες. Σ' αυτή τη σειρά των συναντήσεων υπάρχει μια βαθμιαία εξέλιξη, η οποία αναπτύσσεται σε τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, "... εκήρυσσε φανερώς η παλαιά (Διαθήκη) τον Πατέρα, τον Υιόν αμυδρότερον" δια τύπων και προφητειών. Στο δεύτερο στάδιο, "εφανέρωσεν η καινή τον Υιόν", με διαύγεια και σαφήνεια, αλλά δεν έκανε κάτι περισσότερο παρά "υπέδειξε του πνεύματος την θεότητα". Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, στην εποχή της Εκκλησίας, την περίοδο που ζούμε τώρα εμείς, "εμπολιτεύεται νυν το Πνεύμα, σαφεστέραν ημίν παρέχον την εαυτού δήλωσιν". (Από την έκδοση)


5,00 €