Της Λευτεριάς ματοβαμμένες ρίζες

Περιεχόμενα

Πρόλογος ..................................... 7

Ἀδούλωτοι σκλάβοι........................ 11

Ἡ ἱερή ἀπαρχή (Ἀνδρέας ὁ Ἀργέντης) ............ 17

Ριζωμένος στόν οὐρανό (Ἰωάνννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων) .. 23

Στή φωτιά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (Μιχαήλ Μαυρουδῆς) .....

29 Κήρυκας τῆς Κυριακῆς ἀργίας (Δαμιανός ὁ ὁσιομάρτυς) ........ 37

Ἡ ἀρχόντισσα τῆς ἀγάπης (Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία) ....... 45

Σάν θυμίαμα (Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου)....... 51

Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 204

Ἕνας ἀγαρηνός ὁμολογητής (Ἀχμέτ ὁ κάλφας)... 57

Ἕνας ἡρωικός ἐπίσκοπος (Ζαχαρίας ὁ Κορίνθου) ... 63

Στά ἴχνη τῶν Ἀποστόλων (Ἀπόστολος ὁ νέος)... 69

Ἡ νίκη τῆς ὑπομονῆς (Ἀργυρῆ ἡ ἐκ Προύσης)..... 75

Ὁ κηπουρός τῆς Ἐδέμ (Χρῆστος ὁ κηπουρός).... 81

Ὁλόφωτη λαμπάδα (Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Παραμυθίας)87

Μιά ἡρωική Μακεδονοπούλα (Κυράννα ἡ Ὀσσαία).............. 95

Ἡ δύναμη τοῦ μαρτυρίου (Γεώργιος ὁ Κύπριος)............. 103

Γιά τό ἀτίμητο διαμάντι (Ἀκυλίνα ἡ Ζαγκλιβερινή)........ 111

Σάλπισμα ἐγερτήριο (Μιχαήλ Πακνανᾶς)................ 119

«Πάρε τό μολύβι σου καί δῶσ' μου τό χρυσάφι!» (Μιχαήλ ὁ Βουρλιώτης)........... 125

Ὁ ἀσυμβίβαστος ἔφηβος (Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης).... 131

Ἡ πιό γλυκειά χαρά (Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος) ........... 139

Τρεῖς σοφοί ἔμποροι (Λάμπρος, Θεόδωρος καί Ἀνώνυμος οἱ ἐν Βραχωρίῳ)...... 145

Μυροβόλο λουλούδι (Μύρων ὁ Κρής) ..... 153

Μέ τήν ἀσπίδα τῆς προσευχῆς (Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου) 159

Ἀναστάσιμο γλυκολάλημα (Ἀργύριος ὁ ἐξ Ἐπανομῆς)...... 165

Μικρός γίγαντας τῆς πίστης (Ἰωάννης ὁ Τουρκολέκας) ....... 171

Προσωπική ἡ ἀπόφαση (Γεννάδιος ὁ Διονυσιάτης)....... 177

Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 206

«Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;» (Παναγιώτης ὁ ἐν Ἰεροσολύμοις) 185

Ἀναμμένες λαμπάδες (Μανουήλ, Γεώργιος, Ἀγγελῆς καί Νικόλαος ἐκ Μελάμπων Κρήτης)............ 191

Πίνακας Ἁγίων κατά ἡμερολογιακή σειρά

Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Ζαγκλιβερινή, 27 Σεπτεμβρίου........... 111

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Τουρκολέκας, 16 Ὀκτωβρίου............. 171

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης, 21 Ὀκτωβρίου............. 131

Ἅγιοι Μανουήλ, Γεώργιος, Ἀγγελῆς καί Νικόλαος ἐκ Μελάμπων Κρήτης, 28 Ὀκτωβρίου............. 191

Ἁγία Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου, 1 Νοεμβρίου ............... 159

Ἅγιοι Λάμπρος, Θεόδωρος καί Ἀνώνυμος οἱ ἐν Βραχωρίῳ, 2 Νοεμβρίου ............... 145 199

Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 200 Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Παραμυθίας, 18 Νοεμβρίου.............. 87

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος, 5 Φεβρουαρίου... 139

Ἅγιος Χρῆστος ὁ κηπουρός, 12 Φεβρουαρίου .. 81

Ἅγιος Δαμιανός ὁ ὁσιομάρτυς, 14 Φεβρουαρίου .......... 37

Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, 19 Φεβρουαρίου .......... 45

Ἁγία Κυράννα ἡ Ὀσσαία, 28 Φεβρουαρίου .......... 95

Ἅγιος Μύρων ὁ Κρής, 20 Μαρτίου ................ 153

Ἅγιος Μιχαήλ Μαυρουδῆς, 21 Μαρτίου ................ 29

Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Κορίνθου, 30 Μαρτίου ................ 63

Πίνακας Ἁγίων κατά ἡμερολογιακή σειρά

Ἅγιος Παναγιώτης ὁ ἐν Ἰεροσολύμοις, 5 Ἀπριλίου ................. 185

Ἅγιος Γεννάδιος ὁ Διονυσιάτης, 6 Ἀπριλίου ................. 177

Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Βουρλιώτης, 16 Ἀπριλίου................ 125

Ἅγιος Ἰωάνννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων, 18 Ἀπριλίου............... 23

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κύπριος, 23 Ἀπριλίου................ 103

Ἁγία Ἀργυρῆ ἡ ἐκ Προύσης, 30 Ἀπριλίου................ 75

Ἅγιος Ἀχμέτ ὁ κάλφας, 3 Μαΐου..................... 57 Ἅ

γιος Ἀργύριος ὁ ἐξ Ἐπανομῆς, 11 Μαΐου ................... 165

Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀργέντης, 29 Μαΐου ................... 17

Ἅγιος Μιχαήλ Πακνανᾶς, 9 ᾿Ιουλίου .................. 119

Ἅγιος Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου, 24 Ἰουλίου ................. 51

Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ νέος, 16 Αὐγούστου............. 69

8,00 €