Σάρκα μία

Συγγραφέας: Νίκος Αγνάντος

Εκδόσεις: Ακρίτας

Σελίδες: 72

Διαστάσεις: 11x21εκ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το βιβλίο, παρακολουθεί βήµα βήµα την Ακολουθία του Γάµου, διευκολύνοντας όσους επιθυµούν να γνωρίσουν τον πλούτο που κρύβεται κάτω από την, άγνωστη πλέον σ᾽ αυτούς, γλώσσα της λατρείας.

Η πρωτοτυπία του έγκειται στο εξής:

Στο άνω µέρος κάθε σελίδας ρέει το αρχαίο κείµενο της Ακολουθίας, όπως αυτή τελείται σήµερα. Εντός παρενθέσεως και µε διαφορετικό χρωµατισµό, παρατίθεται η νεοελληνική απόδοση των δυσκολοτέρων λέξεων και εκφράσεων. Στην υπόλοιπη µισή σελίδα, γίνεται µια θεολογική προσέγγιση και ερµηνεία τόσο του περιεχοµένου όσο και του τελετουργικού τού µυστηρίου.

Ο συγγραφέας έδωσε στο ερµηνευτικό κείµενο τη µορφή µικρής ιστορίας, που κάνει την περιήγηση στα δρώµενα του Ορθόδοξου Γάµου να µοιάζει µε συναρπαστικό ταξίδι στη δυναµική του έγγαµου βίου...

«...Ὅτε παρεγένετο (όταν παρευρέθηκε) Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, τότε Μιχαὴλ τὰ νυµφικὰ (νυφιάτικα) ηὐτρέπιζεν (ετοίµαζε), ὁ δὲ Γαβριὴλ ταῖς συζυγίαις (για τους συζύγους) στέφανα ἔπλεκεν, οἱ ἄγγελοι ἔχαιρον... ὁ ἀὴρ ἐστιλβοῦτο (ο αέρας στραφτοβολούσε) ἐπὶ τῇ εὐτρεπίσει (στη θέα των προετοιµασιών) τοῦ γάµου... τὰ ζῷα εἰς συνάντησιν τοῦ γάµου συνέτρεχον, τὰ δένδρα λυγιζόµενα τοῖς κλάδοις κατεσείουν (έγερναν σείοντας τα κλαδιά τους), ἡ θάλασσα καὶ πᾶσα κτίσις ἐφαιδρύνετο (χαµογελούσε), τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον ἐνυµφαγώγει (τη νυφική ποµπή οδηγούσε), ὁ Πατὴρ τῶν ἁπάντων ἐπευλόγει (ευλογούσε)...»

Κώδικας 958 του Σινά

(10ος αιώνας)

«... Αὐτός, Δέσποτα, ἐξαπόστειλον (στείλε) τὸν ἀρχάγγελόν σου Μιχαὴλ τὸν νυµφῶνα τοῦ παστοῦ εὐτρεπίσαι (να στρώσει το νυφικό κρεβάτι) καὶ τὸν Γαβριὴλ τὰς συζυγίας συµπλέξαι (το ζευγάρι να σµίξει)...»

Κώδικας του 15ου αιώνα

6,80 €