Ψαλῷ τῷ Θεῷ μου

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

Τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ εἶναι ἕνα ἀπό ὡραιότερα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς τά ὁποία ἰδιαιτέρως μελετώνται ἀπό τούς πιστούς.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀπό τούς ἀποστολικούς ἀκόμη χρόνους, ἀναγνωρίζοντας τήν ἀξία καί τήν σημασία τους γιά τήν ἐν Χριστῷ προκοπή τοῦ πληρωμάτος της, εἰσήγαγε τήν χρήση τοῦ θεόπνευστου αὐτοῦ βιβλίου στήν καθημερινή μας λατρεία.

Τήν σημασία καί τήν ἀξία τοῦ ποιητικοῦ προφητικοῦ αὐτοῦ βιβλίου φανερώνει καί ἡ ἐπισταμένη μέ αὐτό ἐνασχόληση πολλῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἑρμήνευσαν καί σχολίασαν τά κείμενά του, καθιστώντας το περισσότερο προσιτό στούς μελετητές του.

Ἔτσι τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν, μέ τήν ἐποικοδομητική του συμβολή του στήν ζωή τῶν πιστῶν, ἀπέβη τό εὐλαβές ἐντρύφημα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Ἀδελφότητά μας, ἐκτιμώντας αὐτή τήν προσφορά στήν πνευματική καλλιέργεια καί τελείωση τῶν πιστῶν, προβαίνει στήν ἔκδοση αὐτοῦ του πονήματος, μέ ἑρμηνευτικά σχόλια στούς δέκα (10) πρώτους ψαλμούς, ὅπως εἶχαν δμοσιευθεῖ στό περιοδικό «"Αγία Λυδία», μέ τήν ἐλπίδα πώς θά γίνει ἀφορμή ψυχικῆς ὠφέλειας στούς ἀναγνῶστες του.

Αὐτή εἶναι καί ἡ ὁλόθερμη εὐχή μας.

Διαστάσεις: 21 x 14 εκ.

Σελίδες: 267

10,00 €

Σχετικά βιβλία: