Πηδάλιον - Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

«Αύτη η βίβλος είναι η μετά τας αγίας Γραφάς αγία Γραφή, η μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια» (Άγιος Νικόδημος).

Είναι η μόνη έκδοσις η οποία περιέχει και εμπεριστατωμένην εισαγωγήν υπό του αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου.
Ακριβής ανατύπωση απο την γ' εκδοση του έτους 1864. 

35,00 €