Περί των Αγίων και Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες:

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Περιγραφή:

ΜΥΣΤΗΡΙΑ γαρ δια τούτο λέγεται, επεί ου το ορώμενόν εστιν απλώς, αλλά πνευματικόν τι και απόρρητον καθ' ο γαρ είπεν ο Κύριος, "ότι το πνεύμα εστι το ζωοποιούν η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν", εάν μεν προς το Φαινόμενον μόνον βλέπης, ουδέν ωφελήθης εάν δε προς το πνεύμα, δηλαδή πνευματικώς αυτόν τον προκείμενον οράς άρτον, ζωοποιηθήση μετασχών ούτος γαρ εστιν "η μη απολλυμένη βρώσις, η μένουσα εις αιώνιον ζωήν" ο άρτος ο αληθινός ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ο ζων και ζωήν διδούς τω κόσμω ον ο μη τρώγων ου ζήσεται, ο δε τρώγων ζήσεται εις τον αιώνα, ουκ αναστάς μόνον, αλλά και κολάσεως απαλλαγείς και βασιλείας τυχών αιωνιζούσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

3,90 €