Οι ασθένειες και ο πιστός

Διαστάσεις: 12Χ16

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 56 

Ποῦ ὀ­φεί­λον­ται οἱ ἀρ­ρώ­στι­ες; Ποι­ός ὁ σκο­πός τους, καὶ πῶς πρέ­πει νὰ τὶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζου­με; Σὲ αὐ­τὰ καὶ πα­ρό­μοια ἐ­ρω­τή­μα­τα δί­νει ἀ­παν­τή­σεις τὸ μι­κρὸ αὐ­τὸ τεῦ­χος σὲ κά­θε πι­στὸ Χρι­στι­α­νό. 

3,20 €