Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης

Διαστάσεις: 14Χ21

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 256 

Ἕ­να βι­βλίο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν κο­ρυ­φαῖο Εὐ­αγ­γε­λι­στή, πο­λύ­τι­μο γιὰ κά­θε πι­στὸ ποὺ ἀ­γά­πη­σε καὶ θέ­λει νὰ τι­μή­ση τὸν ἠ­γα­πη­μέ­νο Μα­θη­τή. Πε­ρι­έ­χει τὸ Συν­α­ξά­ριο, θαύ­μα­τα, δι­δα­χὴ τοῦ Ἀ­πο­στό­λου μὲ ἑρ­μη­νεία τοῦ ἁ­γίου Νι­κο­δή­μου, πολ­λὰ ὑ­μνο­λο­γι­κὰ κεί­με­να καὶ τρεῖς ἐγ­κω­μι­α­στι­κοὺς λό­γους σὲ κεί­με­νο καὶ με­τά­φρα­ση.

Α. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
1. Συναξάριον κς' Σεπτεμβρίου
2. Θαύματα και εμφανίσεις
α. Η εκπόρευσις του μάννα
β. Θεραπεία του πρωτοπαπά Νικολάου
γ. Εμφάνισις εις τον άγιον Λεόντιον
δ. Φώτισόν μου το σκότος!
ε. Διδαχή εις τον άγιον Γρηγόριον Νεοκαισαρείας
Β. ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΑΠΗΣ
Γ. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ
1. Παρακλητικός Κανών
2. Οίκοι εικοσιτέσσαρες
3. Κανόνες Οκτώηχοι
4. Κανών ψαλλόμενος τη η' Μαΐου
5. Εγκώμια
6. Ευλογητάρια
7. Προσόμοια μετά Δοξαστικών
8. Δοξαστικά
Δ. ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ
α. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
β. Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου
γ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

10,60 €