Λόγοι ψυχικής θεραπείας

Μοναχού Θωμά

Λόγοι Ψυχικής Θεραπείας. Άξιον και πρέπον, αλλά και χρέος μας είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των απελθόντων εις τας αιωνίους Μονάς, Πατέρων και Διδασκάλων μας, Αυτών οι οποίοι έγιναν στα χέρια του Θεού τα όργανα εκείνα τα οποία συνετέλεσαν εις την διδασκαλίαν, την καλλιέργειαν και την σφυρηλάτησιν, θα έλεγα, ημών των νεωτέρων. Οι συμβουλές των, η διδασκαλία των αλλά και πάνω απ' όλα το παράδειγμά των έγιναν η δύναμις εκείνη που άλλαξε τον ρουν της ζωής μας. Μας πήραν από την αμαρτία, την αμάθεια και το κακό και μας ωδήγησαν στον δρόμο της σωτηρίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη των. Και ας πρεσβεύουν και για μας.

17,00 €