Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 223

Διαστάσεις: 12x17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τό βιβλίο αὐτό, πού κρατᾶς στά χέ­ρια σου, δέν σοῦ προσφέρεται γιά νά ­πλου­τίσει μόνο τήν σου βιβλιοθήκη σου ἀλ­­λά γιά νά σέ βοηθήσει οὐσιαστικά ­νά ἀγαπήσεις τήν προσευ­χή, τό μεγάλο σου αὐτό προνόμιο, πού σέ φέρ­νει σέ ἐπικοινωνία καί σέ ἑνώνει μέ τόν παντο­δύναμο Θεό.
Τό προσευχητάριο αὐτό περιέχει: Ἀκο­λου­θίες τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἐπιλο­γή ἑωθινῶν (πρωινῶν) καί βραδινῶν προσευχῶν, καθώς ἐπίσης καί εἰδικές προσευχές γιά διάφορες περιστάσεις, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄλλων ἱερῶν συγγραφέων, ἐ­­­­πιλεγμένες μέ ἐπιμέλεια. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς προ­­­σευ­χές αὐτές εἶναι προσαρμοσμένες στή γλώσ­σα τῆς ἐποχῆς μας.
Σκοπός τοῦ προσευχηταρίου εἶναι νά σέ δι­δάξει τό πνεῦμα καί τό ἦθος τῆς θεά­ρεστης προσευχῆς, γιά νά γευθεῖς τήν ἀνέκφραστη χαρά πού πηγάζει ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς οὐσια­στικῆς αὐτῆς ἐπικοινωνίας καί ἑνώσεώς σου μέ τόν πανάγιο Τριαδικό Θεό! Ἀφοῦ βεβαίως προηγουμένως περπατήσεις μέ προσοχή, ἐπιμέλεια καί καρδιακή ἀναζήτηση τά μονοπάτια τῶν προσευχῶν, καί ἀ­­φουγκρασθεῖς τό «ἄνοιγμα» τῆς καρδιᾶς τῶν θεοφιλῶν ψυχῶν πού τίς συνέγραψαν ἀγαπώντας «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας» τους τόν Θεό.

Κάθε φορά πού θά τελειώνεις τήν προσευχή σου, θά ἐπιστρέφεις στά ἔργα σου μέ τήν ψυ­χή πλημμυρισμένη ἀπό τό φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ἀ­­­­πό τήν εἰρήνη καί τή χαρά τοῦ Θεοῦ.

9,00 €