Κανών του Μεγάλου Σαββάτου και Κανών του Πάσχα

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 72

"Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί Πάσχα Κυρίου, Πάσχα εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός, ο Θεός ημάς διεβίβασεν επινίκιον άδοντας."

9,00 €