Η θεραπεία των θεραπευτών

Διαστάσεις: 14Χ21

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 80 

Ἡ Ἐκ­κλη­σία ἀ­πο­τε­λεῖ πνευ­μα­τι­κὸ ἰ­α­τρεῖο καὶ ἡ ἰ­α­τρι­κή της εἶ­ναι «ἐ­πι­στή­μη ἐ­πι­στη­μῶν». Ὁ Ἱ­ε­ρεύς, ἄν­θρω­πος καὶ αὐ­τός, ὀ­φεί­λει νὰ ἁ­γι­α­σθῆ γιὰ νὰ ἁ­γιά­ση τοὺς πι­στούς. Τὸ βι­βλίο ἐν­δι­α­φέ­ρει κα­τε­ξο­χὴν τοὺς κλη­ρι­κούς, ἀλ­λὰ καὶ κά­θε πι­στὸ ποὺ θέ­λει νὰ ἐμ­βα­θύ­νη στὸ μυ­στή­ριο τῆς με­τα­νοί­ας.

5,00 €