Η Παραβολή του Ασώτου Υιού

Διαστάσεις: 14Χ21

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 104 

Ἡ πα­ρα­βο­λὴ αὐ­τὴ ἀ­πο­κα­λύ­πτει τὴν ἄ­πει­ρη εὐ­σπλαγ­χνία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύ­να­μη τῆς με­τα­νοί­ας. Σὲ μία ἀ­νά­λυ­ση βῆ­μα πρὸς βῆ­μα, πα­ρα­κο­λου­θοῦ­με τὴν πο­ρεία τοῦ ἁ­μαρ­τω­λοῦ ἀ­πὸ τὴν ἀ­να­χώ­ρη­σή του μα­κριὰ ἀ­πὸ τὸν Θεὸ μέ­χρι τὴν ἐ­πι­στρο­φὴ καὶ ἀ­πο­κα­τά­στα­σή του. 

9,00 €