Η κραυγή μου προς Σε ελθέτω

Συγγραφέας: Αστέριος Χατζηνικολάου (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 234

Διαστάσεις: 14x21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μικρός καί ἀδύναμος καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος νά ἀπευθύνεται στόν ἄπειρο καί παντοδύναμο καί Τρισάγιο Θεό! Καί ὁ Θεός νά ἀκούει! Αὐτό εἶναι προσευχή.

Ὁ ἀσθενής καί βασανισμένος ἄνθρωπος στή ­θλί­ψη του νά καταφεύγει στόν Θεό. Καί ὁ πανάγαθος Κύριος νά σπεύδει νά ἁπαλύνει τόν πόνο του, νά τόν στηρίζει καί νά τόν βοηθεῖ. Καί αὐτό ἐπίσης εἶναι προσευχή.

Αὐτό προπάντων εἶναι προσευχή. Μιά τόσο ζωντανή καί ἀληθινή ἐπικοινωνία. Ἄν καταλαβαίναμε καλά τί πράγματι εἶναι ἡ προσευχή, τί δυνατότητες δίνει στόν ἄνθρωπο καί πόσο τόν τιμᾶ, δέν θά θέλαμε ποτέ νά τή σταματοῦμε.

Προσευχή! Ἀπό τή μιά μεριά τό μεγαλεῖο τοῦ ἀν­θρώπου! Πού μπορεῖ νά στέκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά Τοῦ μιλᾶ. Καί ἀπό τήν ἄλλη, ἡ ἀμέτρητη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ! Πού καταδέχεται νά ἀσχολεῖται καί μέ πολύ ἐνδιαφέρον νά ἀκούει τή φωνή τῶν μικρῶν καί πτωχῶν πλασμάτων Του, νά τά ἀναλαμβάνει ὑπό τήν προστασία Του καί νά τά ὁδηγεῖ στήν ἀνέκφραστη μακαριότητα τῆς Βασιλείας Του.

Σκοπός τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι νά στρέψει τήν προσοχή μας σέ μιά ἐπιμέρους πλευρά τοῦ μεγάλου κεφαλαίου τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς πού λέγεται προσευχή· στόν τρόπο τῆς σωστῆς προσευχῆς. Νά δοῦμε δηλαδή, ἁπλά καί πρακτικά, πῶς πρέπει νά προσευχόμαστε, ὥστε νά νιώθουμε πώς πράγματι ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό καί ὅτι Ἐκεῖνος δέχεται τήν προσευχή μας καί θά ἐκπληρώσει τά αἰτήματά μας.

10,00 €