Η Εξομολόγησις

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 128

Περιγραφή:

Προτιθέμενοι να ερευνήσωμεν τα κατά το μυστήριον της εξομολογήσεως -της σωστικής ταύτης σανίδος των του βαπτίσματος ναυαγών- τον εξής προεκρίναμεν ν' ακολουθήσωμεν δρόμον. Εν πρώτοις μεν να παρουσιάσωμεν εν διαγράμματι προ των οφθαλμών του αναγνώστου «Ακολουθίαν και Τάξιν επί εξομολογουμένων» την συνταγείσαν υπό του Οσίου Πατρός ημών και Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού (582-595) όσον οίον τε πλήρη και ικανώς εκφραστικήν του Ορθοδόξου πνεύματος. Είτα δε να υποβάλωμεν την βάσιν και τα σπουδαιότερά της μέρη υπό το ιστορικόν, πατρολογικόν και πρακτικόν της ερεύνης φως. Ούτως η υπό τοιαύτην έννοιαν μελέτη μας θα είναι, ελπίζομεν, ολοκληρωτική, δι' αυτής δε θα δυνηθώμεν να κρίνωμεν κατά πόσον η αρχαία πειθαρχία διεφυλάχθη και τίνες συστάσεις βαθυγνώμονες εδώ ή εκεί εγκρύπτονται αποσκοπούσαι την εξέγερσιν των πεπτωκυίων ψυχών. (Κ.Ν. Καλλίνικος, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

4,00 €