Γρηγορείτε, Ορθόδοξοι Χριστιανοί

Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία 

Ζοῦμε σ᾿ ἕναν κόσμο ζοφερό. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Ἡ ἀμώμητη πίστη μας λυσσωδῶς πολεμεῖται. Οἱ δαίμονες τῆς αβύσσου ἐξήλθαν καί ζητοῦν σάν λσσασμένα λιοντάρια νά κατασπαράξουν ἀθάνατες ψυχές καί νά ἀπαλείψουν ἀπό προσώπου τῆς γῆς τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εύαγγελίου.

Οἱ πολέμιοι τῆς πίστεως στοχεύουν στήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς παγκοσμίου χριστιανικῆς κοινότητας καί ἰδιαιτέρως τῆς Ὀρθοδοξίας. Στόχος τῶν πολεμίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀποκτήνωση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἠθική ἐξαχρείωση, ἡ θρησκευτική κατάπτωση καί καταρράκωση τῆς ἀνθρωπίνου προσωπικότητας.

Λοιπόν, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν μας ὅλα αὐτά, τήν ἄθλια κατάσταση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, τό χρέος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προβάλλει ἐπιτακτικό:

Νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅλες τίς ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ, νά ἀπαντήσουμε σέ ὅλους ἀπό τίς πολεμίστρες μας καί νά φωνάξουμε ἕνα ἡρωικό «ΟΧΙ. Ὁ ἐχθρός δέν θά περάσει».

Διαστάσεις: 12x19εκ.

Σελίδες: 34

2,00 €

Σχετικά βιβλία: