Ευχολόγιον Β' - Σχηματολόγιον

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας

Διαστάσεις: 13x20cm

Σελίδες: 168

Ο Β´ Τόμος του Ευχολογίου περιλαμβάνει την «ακολουθίαν του αγίου βαπτίσματος» με όλες τις προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές ευχές (Ευχές «επί γεννήσει παιδίου», «εις το ποιήσαι κατηχούμενον», καθώς και τις ευχές «της απολούσεως», της «τριχοκουρίας» και διάταξιν «περί του αγίου βαπτίσματος εν κινδύνω θανάτου»), τις ακολουθίες «εις αρχάριον ρασοφορούντα», «του μικρού σχήματος ,ήτοι του μανδύου», και «του μεγάλου και αγγελικού σχήματος», ευχήν «εις το αποκουκουλίσαι», τις ευχές του «Μεγάλου Εσπερινού της αγίας Πεντηκοστής» και σε παράρτημα ευχές «Εις γυναίκα λεχώ» και «Εις απόβλησιν γυναικός και μή ζώντο παιδίον», «Εις το φορέσαι τινα ράσον μόνον και καμηλαύχιον», «Εις εισερχόμενον εις εκκλησιαστικήν διακονίαν», καθώς και δύο άλλες ευχές «εις το αποκουκουλίσαι» και τέλος έξι ευχές «Επίμελλούσης λαμβάνειν σχήμα μοναστρίας». 

15,00 €