Μηνύματα

...Ἄς δώσουμε τά χέρια μας, ἄς ἀποκαταστήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τόν ἀδελφό μας, μέ τούς ἀδελφούς μας, μέ ὅποιους εἴμαστε μαλωμένοι, καί στήν συνέχεια νά προσέλθουμε στόν ἀγῶνα. Τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τό ἄθλημα: ποιός ἀπό μᾶς θά πάρη τό βραβεῖο, τό χρυσό βραβεῖο τῆς συγχωρήσεως. Ἀγωνίζονται γιά τά χρυσά μετάλλια. Τό χρυσό...

...Ἕλληνες κρατεῖστε ψηλά τήν Σημαία τῆς Ἑλλάδος. Ἀξιοποιεῖστε τήν δική μας θυσία καί τά ποτάμια αἵματος, πού χύθηκαν, νά ποτισθῆ τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Κρατεῖστε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν πίστι σας στόν Θεό. Αὐτή ἦταν ὁ ὁδηγητής τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Κρατεῖστε ψηλά τό λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας καί μή ἐπιτρέψετε στούς ἑαυτούς σας νά γίνουν δοῦλοι...

...Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ βαθειά συναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητός μας. Ὁ προσευχόμενος ρίχνει μιά ματιά στόν ἑαυτό του, βλέπει τήν ἀθλιότητά του, διαπιστώνει τήν πνευματική του γύμνια, σημειώνει τίς ἐλλείψεις του, παρατηρεῖ τά πολλά καί ποικίλα ἐλαττώματα τοῦ χαρακτῆρος του, αἰσθάνεται τήν ἐνοχή του καί ἐν συνεχείᾳ ὑψώνει τά βλέμματά του εἰς τόν...

...Νεκρώθηκε ἡ θέλησίς μας, παράλυτη, νεκρή... Θέλουμε νά εἴμαστε καλοί. Θέλουμε νά εἴμαστε ἁγνοί. Θέλουμε νά εἴμαστε φιλαλήθεις. Θέλουμε νά εἴμαστε πιστοί. Θέλουμε νά εἴμαστε, ναί, ἐνάρετοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἄγγελοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἅγιοι. Ἀλλά δέν κάνουμε καμμία προσπάθεια. Νά, λοιπόν! Πρέπει νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριό μας νά ἀναστήση τίς...

...Θολή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν κατακρίνουμε τόν ἀδελφό μας. Σαφής καί κατηγορηματική ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. «Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε». (Ματθ. ζ΄1). Εὔκολα τά βλέμματά μας πέφτουν ἐρευνητικά πάνω στήν ζωή τῶν ἀδελφῶν μας. Αὐτό ὅμως τό δικαίωμα τοῦ Κριτοῦ τό κράτησε ὁ Κύριός μας γιά τόν ἑαυτό του καί δέν τό παρεχώρησε στόν καθένα μας. Ὅσες φορές...

...«Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Νά ζητᾶμε πρῶτον τό μέγιστον. Τά ἄλλα εἶναι χαλικάκια. Τά οἰκονομικά, τά ἐνδύματα, τά ἐφήμερα, τά πρόσκαιρα, τά ὑλικά, θά μᾶς τά δώση. Τό μέγιστο εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι μας νά ἀξιωθοῦμε˙ Ἀμήν.Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος...

...Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό δάσκαλο! Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό... ναί, κληρικό! Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω χριστιανό δικαστή!... Δῶστε μου χριστιανές μάνες, νά σᾶς δώσω πολιτικό ἄνδρα ἠθικό καί τίμιο!...Χριστιανές μάνες, ἔχετε δύναμη! Ἀναθρέψατε τά παιδιά σας ὅπως οἱ μητέρες τῶν Τριῶν...

...Ὄχι ἁπλῶς οἰκογένεια. Αὐτό δέν λέει τίποτε. Ἀλλά οἰκογένεια χριστιανική. Πού μέσα της εἶναι ὁ Χριστός. Πού ὑπάρχει ἡ προσευχή. Πού ὑπάρχει τό Εὐαγγέλιο. Πού ὑπάρχει ἡ ἀγάπη. Πού ὑπάρχει ἡ ὁμόνοια. Πού ὑπάρχει ἡ ἁρμονία. Πού ὑπάρχει ἡ συνεννόησις. Καί δέν ἔχουμε παρά νά δίνουμε τήν μαρτυρία χριστιανικῆς οἰκογενείας.Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Ἄς μήν βραδύνουμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου. Ἄς πλησιάσουμε πιό κοντά στόν Χριστό καί γονατιστοί, ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς προστατεύη, νά μᾶς φωτίζη, νά μᾶς θωρακίζη, γιά νά γίνη τό θαῦμα τῆς θεραπείας, ἡ πραγματική σωτηρία στίς ψυχές ὅλων μας, στά παιδιά μας, στόν λαό μας, στό Γένος μας, στό Ἔθνος μας, πού βρίσκεται σήμερα περικυκλωμένο ἀπό πολλούς...

Τό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, γκρεμίζει τά κάστρα τῆς ἁμαρτίας. Ἀφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις καί ἀνιστᾶ ἀνθρώπους πού ζοῦνε μέσα στό σκοτάδι καί κοιμοῦνται τόν βαρύ ὕπνο τῆς ἁμαρτίας....Νά πάρουμε τό Εὐαγγέλιο, νά τό διαβάσουμε, νά τό γνωρίσουμε, νά τό μάθουμε ἀπ' ἔξω καί ἀπό μέσα, νά τό μεταφράσουμε σέ πρᾶξι, σέ ἔργο καί ζωή. Αὐτή εἶναι καί ἡ...

...Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς συγχωρήση καί νά μᾶς ἐλεήση, καί νά βάλη τό χέρι Του, γιά νά σώση αὐτόν τόν τόπο, αὐτήν τήν Πατρίδα, αὐτόν τόν λαό, αὐτό τό Ἔθνος, πού σήμερα περνάει φοβερή κρίσι καί ἐναγωνίως ἀναζητᾶ διέξοδο, νά ἐξέλθη ἀπ' αὐτήν. Ἀμήν.

Πίστις

2021-01-08

...Ἀπαραίτητον στοιχεῖον τῆς προσευχῆς, φίλε μου, εἶναι ἡ πίστις. Ἀλλά δέν εἶναι, τό μόνον. Ἡ προσευχή μας πρέπει νά συνοδεύεται ἀπαραιτήτως καί ἀπό τήν ἀληθινή ταπεινοφροσύνη. Χωρίς αὐτήν εἶναι ἀδύνατον ἡ προσευχή μας νά φθάση στό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί νά εὕρη ἀνταπόκρισιν εἰς τά ἀναγκαῖα αἰτήματά της.