Ζητείται προφήτης

2020-12-12

Ζητεῖται προφήτης, ὡπλισμένος μέ θεϊκό θάρρος καί παρρησία, μέ πυρίνη ρομφαία καί ἀκατάβλητη δύναμι, γιά νά ἐξέλθη στούς δρόμους καί στίς πλατεῖες, στίς πόλεις καί τά χωριά, νά ἐπισκεφθῆ τά Σχολεῖα καί τά Πανεπιστήμια, νά περάση στούς Ναούς καί τά Μοναστήρια, στούς στρατῶνες καί στούς χώρους τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, νά κτυπήση τίς θῦρες τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί νά φωνάξη δυνατά τό «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. γ΄, 2).

Ζητεῖται προφήτης, δυνατός ἐν λόγῳ καί ἔργῳ, πού νά ἔχη τήν δύναμι Νάθαν τοῦ προφήτου, τόν ζῆλο Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου καί τήν τόλμη Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού νά φωνάζη δυνατά στόν οἱονδήποτε ἡγεμόνα τό «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. στ΄, 18). Κανένας ἄρχοντας, δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπατᾶ τήν γυναῖκα του, νά ἀτιμάζη τό στεφάνι του καί νά συνάπτη παράνομες σχέσεις μέ ξένες γυναῖκες. Ὁ μοιχός ἄρχοντας, ὁ πόρνος κυβερνήτης, ὁ σκανδαλοποιός ἡγεμονίσκος δέν ἔχει θέσι ἀνάμεσα σ' ἕνα λαό πού πιστεύει στόν Θεό καί δέν ἠμπορεῖ νά ἐκμεταλλεύεται τήν θέσι του καί νά ὀργιάζη, παραβιάζοντας τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί τίς αἰώνιες ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου. Ναί, ζητεῖται προφήτης πού νά φωνάζη δυνατά: Τάδε λέγει Κύριος Σαβαώθ: «οὐαί ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαός πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοί ἄνομοι· ἐγκαταλίπατε τόν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ» (Ἡσαΐας α΄, 4).

Ζητεῖται προφήτης, πού νά φωνάζη δυνατά πρός τά ἄνω καί πρός τά κάτω, πρός τούς ἄρχοντας καί τόν λαό, πρός τούς σοφούς ἐπιστήμονας καί τούς ἁπλοϊκούς ἀνθρώπους, πρός τούς ποιμένας καί τό ποίμνιο, πρός ὁλόκληρο τό γένος τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο ἀπέσπασε τόν δημόσιο ἔπαινο ἀπό τά χείλη τοῦ κήρυκος τῶν Ἐθνῶν, ἀπ. Παύλου, ὡς τοῦ εὐσεβεστέρου λαοῦ τοῦ κόσμου: Τάδε λέγει Κύριος Σαβαώθ. Λαέ μου γιατί περιφρονεῖς τόν Νόμο μου; Γιατί καταπατεῖς τό Εὐαγγέλιό μου; Γιατί στραγγαλίζεις τήν συνείδησί σου; Γιατί λερώνεις τά χέρια σου μέ ἀδελφικό αἷμα; Γιατί καθημερινῶς τόσα ἐγκλήματα; Γιατί αὐτό τό μῖσος καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός; Ζητεῖται προφήτης διαγγελεύς τῶν μηνυμάτων τοῦ Θεοῦ καί ὑπερασπιστής τῶν δικαιωμάτων Του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος