Το θέλημα του Θεού

2021-02-15

...Ὅταν τό ἀνθρώπινο θέλημα ταυτισθῆ ἀπολύτως μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται πληρότητα στήν ζωή του. Τότε ἔχει νόημα καί περιεχόμενο ἡ ζωή του. Τότε ὁμολογουμένως εἶναι μακάριος, εὐλογημένος καί κατάφορτος ἀπό τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Τότε θά πορεύεται στόν δρόμο τῆς ζωῆς του, χωρίς ποτέ νά ἔρχεται σέ σύγκρουσι καί ἀντίθεσι μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κάι πρακτικά σκεπτόμενος θά λέγη: Αὐτό πού σκέπτομαι εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἄν ναι, τότε προχωρῶ στήν ἀπόφασι. Αὐτό πού θέλω εἶναι ἀρεστό στόν Θεό; Αὑτό πού ἀποφασίζω μήπως προσκρούει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἄν ναί, τότε δέν προχωρῶ σέ καμμία ἀπόφασι πού θά εἶναι ἀντίθετη μέ τό θέλημά Του...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας