Τό μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ

2020-12-26

Τό μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι, πράγματι, μέγα καί βαθύ. «Διότι γίνεται θνητός ἄνθρωπος, χωρίς νά παύση νά εἶναι ὁ Θεός ὁ ἀθάνατος. Διότι λαμβάνει μορφήν δούλου, χωρίς, οὐδ' ἐπί στιγμήν, νά παύση νά εἶναι ὁ Κύριος τῶν δούλων. Διότι "ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος". Διότι παρουσιάζεται μέ τήν πτωχείαν καί ἀφάνειαν τοῦ δούλου, χωρίς νά ἀποβάλη τό μεγαλεῖον τῆς Θεότητός του».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος