Το μέγιστο!

2021-04-22

...Ὁ Χριστός εἶπε: «οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι...». Ἐμεῖς, γιατί ζητᾶμε πρωτοκαθεδρίες, ἀξιώματα, προβολή; Οἱ θρόνοι πέφτουνε συχνά, οἱ ἐξουσίες χάνονται, ἡ δόξα μαραίνεται. Ἕνα μόνο πρέπει νά ζητᾶμε ἀπό τόν Κύριο. Αὐτό πού καί ὁ Ἴδιος συμβούλευσε στούς μαθητάς Του: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Νά ζητᾶμε πρῶτον τό μέγιστον. Τά ἄλλα εἶναι χαλικάκια. Τά οἰκονομικά, τά ἐνδύματα, τά ἐφήμερα, τά πρόσκαιρα, τά ὑλικά, θά μᾶς τά δώση. Τό μέγιστο εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι μας νά ἀξιωθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος