Θερμόμετρο αγάπης

2021-01-24

...Καί, βεβαίως, ὁ Χριστός μας μᾶς ἔδωσε τό «θερμόμετρο» τῆς ἀγάπης πού πρέπει νά ἔχουμε ἐμεῖς σ' Αὐτόν. «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄15). Ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, νά τηρῆτε τίς ἐντολές μου.Νά, λοιπόν. Ἐάν ἀγαποῦμε τόν Χριστό, θά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά ἀγαποῦμε τόν Θεό, ἀλλά καί τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἀδελφός μας. Ὅποιος δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό, δέν μπορεῖ νά λέγη ὅτι ἀγαπᾶ τόν Θεό. Ὅποιος δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό, εἶναι ἀνθρωποκτόνος. Ἀνθρωποκτόνος δέν εἶναι μόνον αὐτός πού παίρνει τό περίστροφο καί σκοτώνει ἕναν ἀθῶο καί ἀνύποπτο ἄνθρωπο, ἀλλά ἀνθρωποκτόνος εἶναι κι ἐκεῖνος πού στερεῖ ἀπό τόν ἀδελφό του, τόν συνάνθρωπό του, τόν φίλο του, τόν γείτονά του, τό πλάσμα τοῦ Θεοῦ, τοῦ στερεῖ τήν ἀγάπη.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος