Θέλεις;

2021-02-15

Εἶναι ἕνα δύσκολο πρόβλημα ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί χρειάζονται, ἀδελφοί μου, δύο πράγματα. Τό ἕνα ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά θέλη ὁ ἄνθρωπος τήν σωτηρία του. «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὅμως, πρέπει νά θέλη καί ὁ ἄνθρωπος. Τοῦ Θεοῦ θέλοντος, τοῦ ἀνθρώπου ἀρνουμένου, δέν μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ὁ ἄνθρωπος νά σωθῆ. Ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος