Θέλεις να είσαι χριστιανός;

2021-02-23

...Θέλεις νά εἶσαι Χριστιανός; Θέλεις νά εἶσαι παιδί τοῦ Θεοῦ; Θέλεις νά ἔχης ἀγάπη; Θέλεις νά ἔχης πίστι; Θέλεις νά ἔχης καθάριο βίο; Θέλεις νά εἶσαι ταπεινός; Θέλεις νά εἶσαι ἐλεήμων; Θέλεις νά εἶσαι συγχωρητικός; Ἄν θέλης, νά, λοιπόν! Αὐτήν τήν τσακισμένη μας, τήν νεκρωμένη μας θέλησι, νά τήν δώσουμε στόν Χριστό, νά τήν φέρουμε στόν Κύριό μας νά τήν ἀναστήση. Νά δυναμώση τό φρόνημά μας τό θρησκευτικό, γιατί τό κοσμικό φρόνημα νέκρωσε τό θεϊκό φρόνημα, καί σήμερα ὅλοι μας κινούμαστε, ἀδελφοί μου, σ' ἕναν χῶρο καθαρῶς ὑλιστικό. Τί θά φᾶμε, τί θά πιοῦμε, ποῦ θά γλεντήσουμε, τί θά φορέσουμε, πῶς θά διασκεδάσουμε.Ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά ἀναστήση τήν νεκρωμένη μας ὕπαρξι γιά μιά εἰλικρινῆ μετάνοια, γιά ἕναν ἀγῶνα πού θά ἐξασφαλίση τήν αἰώνιο ζωή, γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι. Ἀμήν. 

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος