Θεέ μου, γενοῦ ἵλεως!

2021-01-01

Θεέ μου! Θεέ μου, γενοῦ ἵλεως !

...Κύριε, μή λησμονῆς πώς ἐμεῖς σοῦ δώσαμε τήν γλῶσσα, γιά νά περάσης σ' ὅλο τόν κόσμο τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμεῖς σοῦ δώσαμε ἕνα πλῆθος μαρτύρων καί νεομαρτύρων, ἀπό παιδιά, ἀπό ἱερεῖς καί ἀπό ἀρχιερεῖς, γιά νά στολίσης τούς οὐρανούς. Ἐμεῖς, σοῦ ἀνοίξαμε τόν δρόμο νά περάσης στήν Εὐρώπη. Ἕλληνες ἦσαν ἐκεῖνοι πού στάθηκαν καί συνεχίζουν νά στέκωνται ὄρθιοι, κρατώντας ὑψηλά τό λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἕλληνες τίμησαν καί συνεχίζουν νά τιμοῦν τό Ἅγιο Ὄνομά σου, στόν σύγχρονο αὐτό κόσμο, πού ὅλοι πετοῦν τίς ἀσπίδες καί ἐγκαταλείπουν τό πεδίο τῆς μάχης.

Καί τώρα, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, σέ παρακαλοῦμε νά δώσης στόν λαό μας τό ἔλεός σου, τήν εὐσπλαγχνία σου. Μήν ἀφήσης νά δοῦμε μεγαλύτερα κακά. Ἡ χώρα μας ἔγινε κρανίου τόπος. Ὁ πόνος καί ὁ ἀναστεναγμός, τό δάκρυ καί ἡ πίκρα δέν ἔλειψαν ἀκόμη ἀπό τά χείλη τοῦ προδομένου μας λαοῦ.

Ἄνοιξε, Κύριε, τούς κρουνούς τῆς εὐσπλαγχνίας σου! Σέ ἱκετεύουν τά παιδιά σου!

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος