Συμφιλιώσου με τον Θεό!

2021-02-04

Ἀδελφέ μου,
Ἡ εἰρήνη εἶναι ἄγνωστη στούς μουχλιασμένους χώρους τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τῆς ἀπιστίας. Ὁ ἄθεος καί ὁ ἄπιστος σέ καμμιά περίπτωσι δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι φορεύς τῆς εἰρήνης. Ἐκεῖ πού λείπει ὁ Θεός, στήν θέσι Του θρονιάζεται ὁ πόλεμος, ἡ ἀναταραχή, ἡ ἀναστάτωσις καί τό αἱματοκύλισμα. Ὅπου ὑπάρχει ὁ Θεός, πού εἶναι ὁ ἄρχοντας τῆς εἰρήνης καί ὁ μόνος χορηγός αὐτῆς, ἐκεῖ ὐπάρχει μόνιμα καί ἀναφαίρετα ἡ εἰρήνη˙ «Θεός Ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης» (Ἡσ. θ΄ 6). Διότι ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὅπως λέει ἐπιγραμματικά ὁ Ἀπ. Παῦλος˙ «ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22). Ἑπομένως, γιά νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος εἰρηνικός, πρέπει νά ἔχη μαζί του τόν Θεό. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου μόνον κοντά στόν Θεό ἀναπαύεται καί γαληνεύει. Μακρυά ἀπό τόν Θεό, οὔτε στόν ξύπνιο οὔτε στόν ὕπνο γαληνεύει ἡ καρδιά μας. Ὅποιος θέλει νά ἔχη μιά μόνιμη καί ἀδιατάρακτη γαλήνη, ὅποιος θέλει νά ἔχη μιά ἥσυχη καί ἀδιατάρακτη νύχτα, ὀφείλει νά ἔχη στήν καρδιά του, στήν ζωή του, στήν σκέψι του, τόν Θεό.Θέλεις ὕπνο εἰρηνικό; Συμφιλιώσου μέ τόν Θεό!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος