Ψηλά την σημαία της Ελλάδος!

2021-03-24

...Ἕλληνες κρατεῖστε ψηλά τήν Σημαία τῆς Ἑλλάδος. Ἀξιοποιεῖστε τήν δική μας θυσία καί τά ποτάμια αἵματος, πού χύθηκαν, νά ποτισθῆ τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Κρατεῖστε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν πίστι σας στόν Θεό. Αὐτή ἦταν ὁ ὁδηγητής τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Κρατεῖστε ψηλά τό λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας καί μή ἐπιτρέψετε στούς ἑαυτούς σας νά γίνουν δοῦλοι ἀνθρώπων. Κρατεῖστε ψηλά καί γενναῖα τό φρόνημα. Μείνατε γιά πάντα ἐλεύθεροι καί ἀγωνίζεσθε καί ὑπερμαχεῖτε γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Ψάλατε ὅλοι τόν ἱερό μας ὕμνο:

«Ἀπ' τά κόκκαλα βγαλμένη

τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά

καί σάν πρῶτα ἀντρειωμένη

χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐ λ ε υ θ ε ρ ι ά».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος