Ψηλά τα λάβαρα!

2021-03-22

Ἀδελφοί μου, ἡ ζωή δέν εἶναι στρωμένη μέ ρόδα καί τριαντάφυλλα. Εἶναι σπαρμένος ὁ δρόμος ὁ χριστιανικός μέ ἀγκάθια. «Τί στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν...», μᾶς εἶπε ὁ Κύριος. Ὀλίγοι εἶναι αὐτοί πού ἀκολουθοῦν τόν στενό τόν δρόμο. Δύσκολος καί ἀνηφορικός ὁ δρόμος. Θά συναντήσουμε ἐμπόδια καί δυσκολίες. Θά διωχθοῦμε καί θά ὑποφέρουμε. Ἀλλά ψηλά τά λάβαρα!

Γενναῖες ψυχές, ὑψῶστε τό βλέμμα σας στόν οὐρανό καί Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι θά στέκωνται σέ συμπαράστασι στόν ἀγῶνα σας καί στήν δοκιμασία σας. Καί ὅλα θά γίνωνται πρός δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Γιατί θά εἴμαστε καί ἐμεῖς πιστά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιστές τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης. Καί θά ἔχουμε μερίδιο στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι νά ἀξιωθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος