Προσευχή...

2021-01-11

...Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς συγχωρήση καί νά μᾶς ἐλεήση, καί νά βάλη τό χέρι Του, γιά νά σώση αὐτόν τόν τόπο, αὐτήν τήν Πατρίδα, αὐτόν τόν λαό, αὐτό τό Ἔθνος, πού σήμερα περνάει φοβερή κρίσι καί ἐναγωνίως ἀναζητᾶ διέξοδο, νά ἐξέλθη ἀπ' αὐτήν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος