Προς Βηθλέεμ...

2021-12-22

   ...Χριστούγεννα... Μιά ἀκόμη εὐκαιρία νά πορευθοῦμε στήν Βηθλεέμ, νά σταματήσουμε μπροστά στόν σταῦλο καί νά ζητήσουμε τό ἐκπληκτικό θαῦμα, τήν θεία Του ἐνανθρώπησι. 
   Χριστούγεννα... Ἕνας σταθμός ἀκόμη στήν ζωή μας, γιά τήν πραγματοποίησι τῶν ἀπαιτήσεών μας, γιά ἕναν ἰδανικό βασιλιά, γιά ἕναν δίκαιο κυβερνήτη, γιά ἕναν τέλειο ἀναμορφωτή τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.
   Χριστούγεννα... Ἕνα ἀκόμη οὐράνιο μήνυμα νά πορευθοῦμε στό σταῦλο τῆς Βηθλεέμ, ν' ἀκούσουμε τ' ἀθάνατα τραγούδια τῆς εἰρήνης, πού ψάλλουν τά σμήνη τῶν Ἀγγέλων. Ἀπόκαμε ἡ καρδιά μας νά περιμένη τήν μυριοπόθητη εἰρήνη. Στήν προδομένη καί πληγωμένη ψυχή μας ἀπό τούς «εἰρηνοποιούς» τῆς γῆς, ἕνας μόνον δρόμος μένει, κι αὐτός ὁδηγεῖ στήν Βηθλεέμ, ὅπου εἶναι ὁ «ἄρχων τῆς εἰρήνης».
   Χριστούγεννα... Ἕνα ἀκόμη ἐγερτήριο σάλπισμα νά κόψουμε τά δεσμά, νά σπάσουμε τίς βαρειές τῆς σκλαβιᾶς ἁλυσίδες, νά λουσθοῦμε μέσα στό φῶς τῆς Βηθλεέμ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά πάθη καί τά μίση, ἀπό τούς πολέμους καί τίς καταστροφές, ἀπό τίς ἀδικίες καί τά ἐγκλήματα. Ἡ ἀναδημιουργία τοῦ κόσμου, ἡ ἀδελφοποίησις τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ συμφιλίωσις τῶν θανασίμως ἀλληλομισουμένων ἀνθρώπων, μόνον μέ πορεία στή Βηθλεέμ μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν.
   Ἀδελφέ μου, τίς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς σου μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τίς θεραπεύση. Τίς πνευματικές σου ἀνησυχίες μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τίς σβήση. Τούς μυστικούς πόθους καί παλμούς τῆς καρδιᾶς σου μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τούς ἀκούση. Στίς ἀνώτερες ἐφέσεις τῆς ψυχῆς σου μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά ἀνταποκριθῆ. Εἶναι καιρός νά πορευθῆς καί σύ μαζί μέ τούς βοσκούς στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι καιρός καί ἡ δική σου καρδιά νά ἐναποθέση τούς θησαυρούς της στό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι καιρός γιά μία ἀποφασιστική πορεία στήν Βηθλεέμ, γιά μιά ἱστορική συνάντησι μέ τόν Λυτρωτή τῆς καρδιᾶς σου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
Περιοδικό «Αγία Λυδία»