Πίστις

2021-01-08

...Ἀπαραίτητον στοιχεῖον τῆς προσευχῆς, φίλε μου, εἶναι ἡ πίστις. Ἀλλά δέν εἶναι, τό μόνον. Ἡ προσευχή μας πρέπει νά συνοδεύεται ἀπαραιτήτως καί ἀπό τήν ἀληθινή ταπεινοφροσύνη. Χωρίς αὐτήν εἶναι ἀδύνατον ἡ προσευχή μας νά φθάση στό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί νά εὕρη ἀνταπόκρισιν εἰς τά ἀναγκαῖα αἰτήματά της.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος