Πιστεύουμε;

2021-03-06

...Ἡ ὑπόθεσις τῆς πίστεως δέν εἶναι, ἀδελφοί μου, ὑπόθεσις μόνον τῶν ἐπισκόπων, τῶν ἱερωμένων, τῶν ἱεροκηρύκων, τῶν θεολόγων, ἀλλά εἶναι ὑπόθεσις ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἑπομένως, καί ὅλων τῶν χριστιανῶν...

Ἀδελφοί μου, ὡραῖα νά γνωρίζουμε ὅλα τά μυστικά τῆς πίστεως. Σέ τί ὅμως, μᾶς ὠφελοῦν ὅλα αὐτά, ἐάν δέν ἔχουμε τήν δύναμι νά τά ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας;

...Γι' αὐτό ἀδελφοί μου, ἔχουμε χρέος τήν θεωρία νά τήν μεταβάλουμε σέ πρᾶξι. Νά ζήσουμε τήν ἀλήθεια καί νά βιώσουμε τήν πίστι μας. Ὥστε ἀπό τήν μιά μεριά νά ἔχουμε τήν σελίδα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά νά ἔχουμε τήν σελίδα τῆς Ὀρθοπραξίας. Θεωρητικά νά γνωρίζουμε τό πιστεύω μας, ἀλλά καί πρακτικά νά βιώνουμε καί νά ζοῦμε αὐτό τό πιστεύω...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος