Όρθιοι, θαρραλέοι και γενναίοι!

2021-04-07

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα, ἡ ὁποία λόγω τῆς θέσεώς της, συγκεντρώνει τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐθνῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ἐδῶ συγκρούονται τά ἄνομα συμφέροντα πολλῶν καί εἶναι πολύ φυσικόν, ὅλοι αὐτοί νά θέλουν νά ἔχουν κάποια ἐπικυριαρχία χαλαρή ἤ δυναμική στήν ζωή καί τήν πορεί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ προθέσεις καί οἱ διαθέσεις αὐτῶν εἶναι καταλυτικές καί στοχεύουν στήν ἀποδυνάμωσι τῆς χώρας μας, τήν ἀποδιοργάνωσι τῆς κοινωνίας μας, τήν παράλυσι τῆς ἐξουσίας καί τήν ὑποταγή της στά κελεύσματα καί τίς παράλογες ἀπαιτήσεις τους, εἰς βάρος, ἀσφαλῶς, τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων.

Ὁ Ἑλληνικός λαός καί ὁ πολιτικός κόσμος τῆς χώρας μας όφείλει νά ἐπισημάνη τόν κίνδυνο τῆς πλήρους ὑποταγῆς, τόν ὁποῖο διατρέχουμε ὡς Ἔθνος καί ὡς Φυλή, καί νά ἀντιδράση δυναμικά. Οἱ ξένοι ζητοῦν νά ἔχουν τόν πρῶτο λόγο σέ ὅλα τά θέματά μας καί νά προσκυνοῦμε κατά τρόπο δουλικό τούς ἀφεντάδες μας.

Εἶναι καιρός ἡ πολιτική μας ἡγεσία νά ἀποκτήση φωνή ἰσχυρά, σπονδυλική στήλη ἀλύγιστο, γενναῖο καί ἀγωνιστικό φρόνημα καί δύναμι ἀντιστάσεως, ἀντάξιο τῶν Ἑλλήνων ἡγετῶν.

Εἶναι καιρός ὅλοι οἱ πνευματικοί ταγοί νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν κρισίμων στιγμῶν καί ὡς ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαό, νά τόν θωρακίσουν ἀμυντικά, νά τόν ἀφυπνίσουν πνευματικά, καί νά τοῦ ποοῦν ὁλόκληρο τήν ἀλήθεια γιά τήν θρησκευτική κρίσι καί τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι καιρός καί ὁ λαός μας νά ἀφυπνισθῆ ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἀδιαφορίας, ἀπό τήν μέθη τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀτομισμοῦ. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Οἱ ἐχθροί περικυκλώνουν τό Ἔθνος μας καί τό ἀπειλοῦν μέ ἀφανισμό. Οἱ προαιώνιοι ἐχθροί τῆς φυλῆς μας, οἱ Ἀγαρηνοί, μέ τήν προκλητική τους συμπεριφορά, μέ κάλυψι τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἀφηνίασαν καί διψοῦν γιά αἷμα ἑλληνικό.

Ὁ Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν.

Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γρηγορεῖτε!

Στούς Ἕλληνες δέν ἁρμόζει ἡ σκλαβιά, ἀλλά μόνον ἡ Ἐλευθερία.

Κείμενο ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος Ἀπριλίου 1997.