"Οὐαί δέ μοί ἐστίν, ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι..." (Α΄ Κορ. θ΄16)

2020-12-06

...Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν˙ ἐπίτρεψον ἐκ τῆς ἀκαθάρτου γλώσσης μου νά ἐξέλθη ἡ ὁλοκάθαρος καί σωτήριος σοφία Σου, πρός δόξαν τοῦ μεγάλου Σου ὀνόματος. Μή Κύριε, διά τό πλῆθος τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἐπιτρέψης τήν στέρησιν τῆς Χάριτός Σου εἰς τά ψυχάς μακράν Σου εὑρισκομένας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας