Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...

2021-03-28

...Ὁ Θεός εἶναι ὁ κυρίαρχος τοῦ σύμπαντος κόσμου. Μέ τήν λέξι «Θεός» ἐννοοῦμε τόν δυνατό, τόν ἰσχυρό. Ἔτσι ὀνομάζουμε τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου στήν ἑλληνική γλώσσα...

Ἐμεῖς ἔχουμε τόν Θεό στήν ζωή μας; Ποῦ εἶναι ὁ Θεός μας; Μήπως Τόν ἔχουμε ἀπομακρύνει; Μήπως ἔχουμε αὐτονομηθῆ; Μήπως ζοῦμε χωρίς Θεό;...

Ἐκεῖνος μᾶς ἔπλασε· εἴμαστε δικοί Του, πλάσματα δικά Του, παιδιά Του. Καί ὅταν ἀκόμη ἀποστατήσαμε, ἐπαναστατήσαμε, ἀπομακρυνθήκαμε καί διακόψαμε καί διαρρήξαμε κάθε δεσμό μέ τόν οὐράνιο Πατέρα μας καί παλι ἦλθε Ἐκεῖνος, κατέβαλε τά λύτρα καί μᾶς ἐλευθέρωσε...

Κυρίαρχος, λοιπόν, τῆς ζωῆς μας ὁ Θεός. Τοῦ ἀνήκουμε καί μᾶς ἀνήκει. Εἶναι δικός μας Θεός. Προσωπικός μας Θεός... Εἴμαστε στήν σκέψι Του, εἴμαστε στό θεϊκό Του σχέδιο. Μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς προστατεύει καί κατευθύνει τά βήματα τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστός εὐθυγραμμίζει τίς στραβές γραμμές τῆς πορείας μαςκαί κατευθύνει τήν πορεία μας στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.... Σ' αὐτόν ἀνήκει ἡ ζωή μας καί δέν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νά ἀντιδροῦμε στίς βουλές Του.

Τί μᾶς ἀπομένει; Νά Τόν ἔχουμε στήν καρδιά μας, στήν καθημερινή μας ζωή. Νά Τόν ἔχουμε Θεό στήν ζωή μας. Πού σημαίνει ὅτι Τοῦ ἐπιτρέπουμε νά παίζη ἀποφασιστικό καί καθοριστικό ρόλο στήν ὅλη μας ζωή...

Ἡ ἐλπίδα μας, τό στήριγμά μας, ἡ σιγουριά μας, ἡ ἀσφάλειά μας πρέπει νά εἶναι μόνον ὁ Θεός. Μαζί μέ τόν Θεό καί στήν φωτιά, καί στόν πόλεμο, καί στήν θάλασσα, καί στόν θάνατο! Χωρίς τόν Θεό νά μήν κάνουμε οὔτε βῆμα!

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας: «Μυστική Ἱκεσία»-Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ