Ίνα πάντες εν ώσι!

2021-01-11

Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, μᾶς καλεῖ σέ ἑνότητα, ἑνότητα μέ τόν Χριστό. Καί θά ἔχουμε τήν ἑνότητα αὐτή ὅταν κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χριστός. Ὅλοι ἐμεῖς στήν περιφέρεια τοῦ κύκλου καί μέσα στό κέντρο τοῦ κύκλου ὁ Χριστός. Ὅταν προσπαθοῦμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό, τότε ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου σμικρίνεται καί ἐνῶ προσπαθοῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, ἑνωνόμαστε και μεταξύ μας.Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνει, ἡ πίστις ἑνώνει, ἡ ἀλήθεια ἑνώνει, ἡ Ὀρθοδοξία ἑνώνει. Νά ἐργασθοῦμε ὅλοι μας πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή, παραμερίζοντας ὅ,τι μᾶς χωρίζει καί ἐπιμένοντας σ' αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος