Η θέα του Εσταυρωμένου

2021-04-29

   ...Χριστέ, γιατί φορᾶς τό ἀκάνθινο στεφάνι; Ποιός Σοῦ τό ἔβαλε; Οὐδέποτε στήν σκέψι Σου φιλοξένησες κακό λογισμό. Οὐδέποτε στήν σκέψι Σου σχεδίασες τήν ἁμαρτία...

   ...Ὁ Ἀναμάρτητος φέρεσε τήν στολή τοῦ ἐνόχου, γιά νά ἀθωώση ἐμᾶς. Ἐμεῖς ἔπρεπε νά φοροῦμε τό ἀκάνθινο στεφάνι...

   Χριστέ, γιατί σοῦ φόρεσαν κόκκινη χλαμύδα; Γιά νά Σέ περιπαίξουν, νά Σέ περιγελάσουν... Ἡ χλαμύδα αὐτή ἀνήκει σέ μᾶς. Γιατί έμεῖς καί τό κορμί μας καί τήν ψυχή μας λερώσαμε, μέ ἕνα πλῆθος ἀναρίθμητων ἁμαρτιῶν.Χριστέ, γιατί σοῦ ἔχουν δεμένα τά χέρια μέ τά σχοινιά τῆς ἁμαρτίας; Ἐσύ δέν ἐποίησες ἁμαρτία...

   Χριστέ, γιατί ἔχεις τρυπημένα τά χέρια Σου; Ὅπου ἄγγιξαν τά χέρια σου, καί τά βράχια ἀκόμα τίναξαν ρόδα, τριαντάφυλλα...Τά χέρια αὐτά γιάτρεψαν τόν ἀνθρώπινο πόνο...

   Χριστέ, Σέ βλέπω τρυπημένο καί στά πόδια. Ποιός Σέ κάρφωσε, Χριστέ;... Μά ἀπ' ὅπου πέρασες, σκόρπισες λουκούδια κι ὀμορφιά, χαρά καί εὐλογίες μέ τά πόδια αὐτά, τά ἁγιασμένα πόδια, τά σωτήρια πόδια...

   Κύριε, καί στήν καρδιά;... «Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱός τῆς Παρθένου»...

   Ὁ Ἀθῶος παίρνει τήν θέσι τοῦ ἐνόχου, γιά νά ἀθωώση ἐμᾶς καί νά μᾶς λυτρώση ἀπό τό κράτος τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου... Σταυρώθηκε γιά νά μᾶς δώση τήν χάρι...

   Μαζί μέ τόν Ἐσταυρωμένο, ἀκολουθοῦντες πιστά τά βήματά Του, γιά νά περάσουμε, μετά ἀπό τήν σταύρωσί Του, καί ἐμεῖς στήν ἔνδοξο καί λαμπροφόρο ἀνάστασί Του. Ἀμήν.

π. Θεόφιλου Ζησοπούλου, ἱεροκήρυκος: «Προσκυνοῦμέν Σου τά πάθη, Χριστέ...»Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ