Φίδι φαρμακερό...

2021-01-11

...Σέ κεντάει, ἀδελφέ μου, ὁ φθόνος ὅταν βλέπης τόν ἀδελφό σου νά προοδεύη, οἱ ἄνθρωποι νά μιλοῦν μέ θαυμασμό γιά τίς ἱκανότητές του; Ἐσύ ζηλεύεις, φθονεῖς, λυπεῖσαι γιά τήν πρόοδό του; Φίδι φαρμακερό σέ δάγκασε, ἀδελφέ μου. Ρῖψε ἕνα βλέμμα στόν Ἐσταυρωμένο. Ἐκεῖνος θά σοῦ μιλήση καί σύ θ' ἀκούσης τήν φωνή Του καί θά γιατρευθῆς. Στό πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ σου εἶναι ὁ Χριστός. Πῶς μπορεῖς νά τόν φθονῆς; Μισεῖς, ἀδελφέ μου, αὐτόν, πού σοῦ ἔκανε κακό; Φίδι φαρμακερό δάγκασε τήν ψυχή σου. Ρῖψε ἕνα βλέμμα στόν Ἐσταυρωμένο καί θά γιατρευθῆς. Δέν ἀκοῦς τόν Κύριο; «Πλήν, ἐγώ λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν». Ζητεῖς νά ἐκδικηθῆς αὐτόν, πού σέ συκοφάντησε, αὐτόν, πού σέ πῆγε στό δικαστήριο, αὐτόν, πού μέ ὁποιοδήποτε τρόπο σέ ἀδίκησε; Ρῖψε ἕνα βλέμμα στόν Ἐσταυρωμένο. Δέν ἀκοῦς τήν φωνή Του; «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι».Συνοδοιπόρε τῆς ζωῆς, ὅσες φορές περνᾶς τήν ἔρημο τῆς ζωῆς αὐτῆς καί φίδια φαρμακερά σέ περικυκλώνουν, μή φοβῆσαι. Ὕψωνε τά βλέμματά σου στόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ καί θά σωθῆς.

  Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος