Ένδυμα...

2021-04-22

...Ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, ὅταν ζοῦσε κοντά στόν Θεό, ὅταν ζοῦσε μέσα στόν Παράδεισο, ὅταν συνωμιλοῦσε μέ τόν Θεό καί ὅταν ἀπελάμβανε ὅλες τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, τήν αἰώνια μακαριότητα, φοροῦσε μία χρυσοΰφαντο καί θεοΰφαντο στολή, τήν στολή τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔβλεπε τήν γύμνωσί του. Ὅταν ἦλθε σέ σύγκρουσι μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅταν σήκωσε ἐπανάστασι διά τῆς ἁμαρτίας καί τῆς παρακοῆς, τότε ἀντιλήφθηκε τήν γύμνωσί του, ὅτι ἔχασε τήν χρυσοΰφαντο στολή του καί ντράπηκε. Γι' αὐτό σκέπασε τήν γύμνια του μέ φύλλα συκῆς καί φόρεσε δερμάτινο χιτῶνα...Βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο ἔνδυμα.Ἀδελφοί μου, γιά νά μποῦμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν πρέπει νά φοροῦμε τό ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς. Ἔχουμε σήμερα ἀρετή, ὥστε νά μᾶς βλέπη ὁ Ἄγγελός μας, νά μᾶς βλέπη ὁ Κύριός μας, νά μᾶς καμαρώνη καί νά μᾶς εὐλογῆ;...Ὁ ἄνθρωπος, σήμερα θεοποίησε τόν ἑαυτό του. Ἔφθασε στό σημεῖο νά ἀποβάλλη τά ἐνδύματά του, νά ἐκγυμνώνεται καί νά παρουσιάζεται αὐτό τό χάλι τῶν κινητῶν κρεοπωλείων, πού νά βλέπη κανείς καί νά ἀηδιάζη γιά τό κατάντημα τοῦ ἀνθρώπου....Ὁ Κύριός μας ἀπαιτεῖ ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι ἐνδεδυμένος μέ ἀρετές: Ταπεινοφροσύνη, ἁπλότητα, ἁγιότητα, δικαιοσύνη, εἰλικρίνεια. Αὐτά τά ἐνδύματα τῆς ψυχῆς θέλει, γιά νά μᾶς ἐπιτρέψη νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος