Ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Πρόνοια

2020-12-07

...Γι' αὐτό στά σχέδιά μας καί τούς λογαριασμούς μας νά φερώμεθα κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε νά μήν λησμονοῦμε τόν παράγοντα θάνατο. Γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ὁ θάνατος τοῦ καθενός μας νά μήν εἶναι αἰφνίδιος. Ὥστε νά εἴμαστε προετοιμασμένοι, νά ἔχουμε σάν στόχο τό τέρμα τῆς ζωῆς μας, γιά νά μεταπηδήσουμε ἀπό τήν ἐπίγειο ζωή στήν ἐπουράνιο, ἀπό τήν στρατευομένη Ἐκκλησία στήν θριαμβεύουσα, καί ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό.

...Ἑπομένως στήν ζωή μας νά ἀρκούμεθα σ' αὐτά πού μᾶς δίνει ὁ Θεός, καί νά πιστεύουμε καί νά στηρίζουμε τίς ἐλπίδες μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τόν ἄνθρωπο πού ἐμπιστεύεται στόν ἑαυτό του σ' αὐτήν, γιατί ὁ Θεός φροντίζει γιά ὅλους μας. Καί ἔτσι θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό πολλά ἄλλα πάθη καί ἀπό τό ἄγχος αὐτό τοῦ τί θά ξημερώση ἡ αὐριανή ἡμέρα. Ὅποιος πιστεύει στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται τιμίως καί ἐπαφίεται στά χέρια καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας