Δελτίο Τύπου - 30/05/2022

2022-05-30

   Ενημερώνουμε τους αδελφούς και συνεργάτες ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 6023/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,

   ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ: α) στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Γραφι­κές Τέχνες ΜΕΛΙΣΣΑ», η οποία διατηρεί το βιβλιοπωλείο ΜΕΛΙΣΣΑ, β) στην Μαρία Κράλλη του Χαρίλαου, ως νόμιμη εκπρόσωπο, Πρόεδρο και Διευ­θύ­νουσα Σύμβουλο της ως άνω εταιρίας και γ) στην Μαρία Γεράνη του Βασι­λείου, ως νόμιμη εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο αυτής καθώς και σε κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτές, η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανα­πα­ραγωγή, έκδοση, κυκλοφορία και εν γένει παράνομη χρήση και εκμετάλ­λευση των βιβλίων του συγγραφέως πατρός Θεοφίλου, (κατά κόσμον Θεόδωρου) Ζησόπουλου, του βιβλίου της Γερόντισσας Θεοδώρας Χαμπάκη «Γε­ροντικόν», καθώς και όλων των λοιπών βιβλίων επί των οποίων το Σω­μα­­τείο «Χριστιανική Αδελφότης ΛΥΔΙΑ», που διατηρεί από πολλών ετών το Βιβλιοπωλείο «ΛΥΔΙΑ», επί της οδού Καμβουνίων αρ. 1 στην Θεσσα­λο­νί­κη, έχει τα πνευματικά, περιουσιακά και συγγενικά δικαιώματα αντί­στοι­χα.

   Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Γραφικές Τέχνες ΜΕΛΙΣΣΑ» να παύσει να χρησιμοποιεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο στις συναλ­λαγές της για την διάθεση των παραγόμενων από αυτήν προϊόντων την λεκτι­κή ένδειξη «ΛΥΔΙΑ» ή σε συνδυασμό με άλλη λεκτική ή περιγραφική ένδειξη και ακόμη να παύσει να διαφημίζεται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την λεκτική ένδειξη «ΛΥΔΙΑ».

   Οι Εκδόσεις και το Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ τελούν υπό τη διεύ­θυνση και διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστια­νι­κής Αδελφό­τητος ΛΥΔΙΑ, το οποίο διοικείται κυρίως από τις πα­λαιές αδελφές (ιδρύτριες), συνεργάτιδες του μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου Ζησο­πούλου.

  Οποιαδήποτε συνεννόηση, παραγγελία, συναλλαγή θα γίνεται απο­κλει­στικά από το κατάστημα του Βιβλιοπωλείου μας (Καμβουνίων αρ. 1 - Πλ. Ιπποδρομίου 546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 237412).

  Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα :

  • 697 787 0709, Ελένη Κιμισκίδου
    Πρόεδρος Δ.Σ της Χριστ. Αδελφότητας ΛΥΔΙΑ
  • 694 413 0338, Μαρίνα Καραπατάκη
     Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ (Θεσσαλονίκη, Καμβουνίων αρ. 1)

   ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο:
lydiabooks@lydiafilippisia.gr & sales@lydiafilippisia.gr

Χριστιανική Αδελφότης ΛΥΔΙΑ - Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ