Χριστός Ανέστη αδέλφια!!

2021-05-02

   ...Τί λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος; Εἶναι ἡμέρα χαρᾶς σήμερα. Καί ὅποιος ἔχει εὐσέβεια, ὅποιος ἔχει καλή προαίρεσι καί καλή διάθεσι, ἄς μήν φοβᾶται. Διότι ὁ ἀφέντης μας, ὁ Κύριός μας, δέχεται τόν πρῶτο, δέχεται καί τόν δεύτερο, δέχεται καί τόν τρίτο· καί αὐτόν πού προσέρχεται κοντά του σέ μικρή ἡλικία καί αὐτόν πού προσέρχεται σέ ὥριμη ἡλικία καί αὐτόν πού προσέρχεται ἀκόμη καί τήν δωδεκάτη, ἀκόμα καί στά στερνά τοῦ βίου του.
   Δέν εἴδατε τόν ληστή; Κακοῦργος ἦταν. Ὅμως τήν τελευταία στιγμή, ἔδειξε καλή προαίρεσι, καλή διάθεσι, εἶδε τό μεγαλεῖο τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, εἶδε τήν ἀθλιότητα τῆς δικῆς του ζωῆς καί εἶπε μιά φράσι μόνον: «Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Καί ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε: «Σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ».
   Ἐλπίζετε, θαρσεῖτε, προσμένετε καί ἀναμένετε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ.
   Γι' αὐτό χαιρόμαστε. Γιατί μᾶς χαρίζεται τό ἔλεος καί ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μᾶς χαρίζεται ἡ χάρις γιά νά ἐπιτύχουμε τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσί μας.
   Καί ἀκόμα μᾶς λέγει πώς «ἡ τράπεζα γέμει, ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν». Ἐλᾶτε, νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, ἀγωνισθέντες καί μή ἀγωνισθέντες, γρηγορήσαντες καί ραθυμήσαντες, προσέλθετε. Μᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους, δέν κάνει διακρίσεις. Αὐτό δέν σᾶς συγκλονίζει: Μᾶς λέει νά προσέλθουμε στήν πνευματική τράπεζα, χαρίζεται σέ ὅλους καί ὅλους μᾶς περιλούει μέ τά μύρα τῆς θεϊκῆς Του ἀγάπης καί ἀρωματισμένους μᾶς ἀπολύει νά ἐξέλθουμε τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὕστερα ἀπό τήν μυσταγωγία στήν ὁποία πήραμε μέρος.
   ...Καί ἀκόμη, «πταίσματα» σήμερα «μηδείς ὀδυρέσθω». Ὄχι κλάματα καί θρῆνοι γιά τ' ἁμαρτήματά μας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ὅλα τά ἰσοπέδωσε, ὅλα τά ἀποδυνάμωσε καί ἀπογύμνωσε τίς δυνάμεις τοῦ σκότους.
   ...Καί ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς, παιδιά τοῦ νικοποιοῦ Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς, παιδιά τοῦ νεκρεγέρτου Χριστοῦ, προχωροῦμε μέ θάρρος, μέ αἰσιοδοξία, μέ χαρά, μέ δύναμι στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς.
   ...Γι' αὐτό λέμε: «θανάτῳ θάνατον πατήσας». Μέ τό ἴδιο ὅπλο μέ τόν θάνατό Του ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο. «Καί ζωή πολιτεύεται», ἔτσι λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ρῖξτε μιά ματιά στόν Κατηγητικό Λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, καί θά δῆτε τό μεγαλεῖο τοῦ κειμένου αὐτοῦ, πού εἶναι πλέον λειτουργικό κείμενο, καί τό ὁποῖο παρέχει σέ μᾶς τήν αἰσιοδοξία, τήν ἐλπίδα γιά τήν σωτηρία μας καί την βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριος μᾶς δέχεται καί τήν τελευταία στιγμή καί μᾶς ἀμείβει μέ τό βραβεῖο τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
«Ἀληθῶς Ἀνέστη!-ἄγγιγμα ζωῆς-»
Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ