Άνθρωποι μετανοήσατε!

2021-04-22

...Δέν ξέρω σέ τί μέρες προφητικές ζοῦμε, ἀλλά, ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία μας φωνάζει καί διαλαλεῖ, διακηρύττει καί σαλπίζει ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης εἶναι: «Ἄνθρωποι, μετανοήσατε! Ἐπιστρέψατε στό φῶς. Ζῆτε τήν ἀλήθεια. Ζῆτε κοντά στόν Θεό μέ ἀγάπη καί ὁμόνοια καί εἰρήνη». Καί ὁ κόσμος αὐτός θά ἀλλάξη, ὅταν ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἀλλάξη τόν ἑαυτό του.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος