Ἀδελφέ μου,
Ἡ εἰρήνη εἶναι ἄγνωστη στούς μουχλιασμένους χώρους τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τῆς ἀπιστίας. Ὁ ἄθεος καί ὁ ἄπιστος σέ καμμιά περίπτωσι δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι φορεύς τῆς εἰρήνης. Ἐκεῖ πού λείπει ὁ Θεός, στήν θέσι Του θρονιάζεται ὁ πόλεμος, ἡ ἀναταραχή, ἡ ἀναστάτωσις καί τό αἱματοκύλισμα. Ὅπου ὑπάρχει ὁ Θεός, πού εἶναι ὁ ἄρχοντας τῆς εἰρήνης καί ὁ...

Ο Μέγας Αλέξανδρος αγαπούσε ιδιαίτερα την μητέρα του, την Ολυμπιάδα. Η μητέρα του όμως είχε ένα δύσκολο χαρακτήρα και πολλές φορές αναμειγνύοταν στα κοινά πράγματα, με αποτέλεσμα να προκαλεί την δυσαρέσκεια των συνεργατών του Μ. Αλεξάνδρου. Όταν ο βασιλιάς ήταν στην Μικρά Ασία, ο Αντίπατρος του έγραψε επιστολή στην οποία του έκανε παράπονα για την...

...Ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του, αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θειας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι...

...Καί, βεβαίως, ὁ Χριστός μας μᾶς ἔδωσε τό «θερμόμετρο» τῆς ἀγάπης πού πρέπει νά ἔχουμε ἐμεῖς σ' Αὐτόν. «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄15). Ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, νά τηρῆτε τίς ἐντολές μου.Νά, λοιπόν. Ἐάν ἀγαποῦμε τόν Χριστό, θά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά ἀγαποῦμε τόν Θεό,...

Ἡ φιλόστοργος μητέρα Ἐκκλησία, φροντίζοντας γιά τά παιδιά της, γιά ὅλους ἐμᾶς πού συγκροτοῦμε τήν Ἐκκλησία, καθιέρωσε τίς 52 Κυριακές τοῦ ἔτους νά εἶναι ἀφιερωμένες στόν Κύριο.Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἀπό τήν ὥρα πού οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἠχοῦν κάθε Κυριακή -βεβαίως, θέλουν κι αὐτούς ἀκόμη νά τούς κάνουν νά σιγήσουν, νά μήν...

...Τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀδελφοί μου, εἶναι ἡ πιό μεγάλη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τόν ἥλιο πού μᾶς φωτίζει, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τό ψωμί, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς, ἀλλά παραπάνω ἀπ' ὅλα εὐχαριστοῦμε τόν Θεό, γιατί; Γιατί μᾶς...

...Σέ κεντάει, ἀδελφέ μου, ὁ φθόνος ὅταν βλέπης τόν ἀδελφό σου νά προοδεύη, οἱ ἄνθρωποι νά μιλοῦν μέ θαυμασμό γιά τίς ἱκανότητές του; Ἐσύ ζηλεύεις, φθονεῖς, λυπεῖσαι γιά τήν πρόοδό του; Φίδι φαρμακερό σέ δάγκασε, ἀδελφέ μου. Ρῖψε ἕνα βλέμμα στόν Ἐσταυρωμένο. Ἐκεῖνος θά σοῦ μιλήση καί σύ θ' ἀκούσης τήν φωνή Του καί θά γιατρευθῆς. Στό πρόσωπο τοῦ...

Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, μᾶς καλεῖ σέ ἑνότητα, ἑνότητα μέ τόν Χριστό. Καί θά ἔχουμε τήν ἑνότητα αὐτή ὅταν κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χριστός. Ὅλοι ἐμεῖς στήν περιφέρεια τοῦ κύκλου καί μέσα στό κέντρο τοῦ κύκλου ὁ Χριστός. Ὅταν προσπαθοῦμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό, τότε ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου σμικρίνεται καί ἐνῶ προσπαθοῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν...

...Εἴμαστε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὅλοι μας συγκροτοῦμε τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Πιστεύουμε στόν Χριστό. Καί ὅλοι μας ὀφείλουμε νά ἔχουμε τήν Ὀρθοδοξία στήν καθημερινή μας ζωή. Ὄχι στήν γλῶσσα μας μόνον, ἀλλά καί στήν καρδιά μας καί στήν ζωή μας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐλευθερία, ἀλήθεια, φῶς. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει...

...Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.