Μιά φωνή ἐξόδου ἀπό τά ἀδιέξοδα. Ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα γιά ἀφύπνισι. Μιά εὐκαιρία γιά πνευματική ζωή. Ἕνα χαρούμενο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιά ἐγρήγορσι καί πνευματική ἀνάτασι. Ἕνα κάλεσμα γιά ὁριστικό τερματισμό τῆς ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς. Μιά χαρούμενη νότα ἐν μέσῳ θλιβερῶν καί γοερῶν θρήνων. Μιά φωτεινή πύλη πού μᾶς ἐξάγει ἀπό τόν λαβύρινθο τῆς...

...Θέλεις νά εἶσαι Χριστιανός; Θέλεις νά εἶσαι παιδί τοῦ Θεοῦ; Θέλεις νά ἔχης ἀγάπη; Θέλεις νά ἔχης πίστι; Θέλεις νά ἔχης καθάριο βίο; Θέλεις νά εἶσαι ταπεινός; Θέλεις νά εἶσαι ἐλεήμων; Θέλεις νά εἶσαι συγχωρητικός; Ἄν θέλης, νά, λοιπόν! Αὐτήν τήν τσακισμένη μας, τήν νεκρωμένη μας θέλησι, νά τήν δώσουμε στόν Χριστό, νά τήν φέρουμε στόν Κύριό μας νά...

Τό Τριώδιο εἶναι ἕνα ἀπό τά λατρευτικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Περιέχει τροπάρια καί ὕμνους πού εἶναι γραμμένα μέ τά δάκρυα καί τό αἷμα τῆς καρδιᾶς ἐξαϋλωμένων ὑπάρξεων, πού ἔζησαν καί ἐπολιτεύθησαν σέ μιά μόνιμη κατάσταση χάριτος... Τό Τριώδιο εἶναι ἕνα ἀγγελικό σάλπισμα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς πιστούς καί τούς καλεῖ εἰς ἐγρήγορση καί...

Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Χριστοῦ στήν δική μας ζωή; Τόν καλοῦμε, ὅταν Τόν ἔχουμε ἀνάγκη; Μᾶς συντροφεύει στήν σκέψι; Τόν ρωτοῦμε τί θέλει ἀπό μᾶς; Τόν συμβουλευόμαστε ὅταν κάνουμε σχέδια καί παίρνουμε ἀποφάσεις γιά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν;...Εἶναι Θεός ζηλότυπος. Καί θέλει νά Τόν ἀγαποῦμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά... Αὐτό θέλει ὁ Χριστός. Νά Τοῦ...

Θέλεις;

2021-02-15

Εἶναι ἕνα δύσκολο πρόβλημα ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί χρειάζονται, ἀδελφοί μου, δύο πράγματα. Τό ἕνα ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά θέλη ὁ ἄνθρωπος τήν σωτηρία του. «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὅμως, πρέπει νά θέλη καί ὁ ἄνθρωπος. Τοῦ Θεοῦ θέλοντος, τοῦ ἀνθρώπου...

...Ὅταν τό ἀνθρώπινο θέλημα ταυτισθῆ ἀπολύτως μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται πληρότητα στήν ζωή του. Τότε ἔχει νόημα καί περιεχόμενο ἡ ζωή του. Τότε ὁμολογουμένως εἶναι μακάριος, εὐλογημένος καί κατάφορτος ἀπό τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Τότε θά πορεύεται στόν δρόμο τῆς ζωῆς του, χωρίς ποτέ νά ἔρχεται σέ σύγκρουσι καί ἀντίθεσι μέ τό...

Μπροστά μου ἕνας σκοπός. Μεγάλος. Ὑψηλός. Δυσκολοκατόρθωτος. Μά ἡ θέλησίς μου τεράστια. Οἱ δυνάμεις μου -τό νοιώθω- ἀρκετές. Ἆραγε θά τά καταφέρω; Ἡ ἀπάντησις εἶναι· Ὄχι! Καί αὐτό, γιατί οἱ παράγοντες τῆς ἐπιτυχίας δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού ἡ δική μου λογική ὑπολογίζει. Ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη. Ἕνας παράγοντας σοβαρότερος, ἰσχυρότερος,...

Στόχος τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ ἁγιασμός. Κι ἐσύ πού νομίζεις ὅτι βρίσκεσαι μακρυά. Κι ἐσύ πού νομίζεις ὅτι ἔπεσες καί χάθηκες. Ὄχι! Κανένας δέν χάνεται. Ὁ Θεός, ἡ θεία Πρόνοια, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἀγρυπνεῖ στήν ζωή τοῦ καθενός μας...Μέ τό Εὐαγγέλιο θά ἐπιτύχουμε τόν ἁγιασμό. Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν Χάρι τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν πίστι...

Ὁ χριστιανός γνωρίζει καλά ὅτι ὅλα ὅσα μᾶς δίνει ὁ Θεός τά δίνει γιά τό καλό μας καί ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς. Τίποτε στόν κόσμο δέν γίνεται χωρίς νά τό γνωρίζη καί νά τό θέλη ὁ Θεός. Οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξιχνίαστες. Πίσω ἀπό μιά περιπέτεια καί ἕνα θλιβερό γεγονός κρύβεται τό χέρι τοῦ Θεοῦ. Πίσω ἀπό ἕνα δυσάρεστο...