...Ἐπαναλαμβάνοντες καί ἐμεῖς αὐτό τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τό «Χριστός Ἀνέστη!», νά πορευόμαστε ὄρθιοι ἐλπίζοντες καί στήν δική μας ἀνάστασι. Μέ ὑψηλό τό φρόνημα καί ἀποφασισμένοι γιά ὅλα. Γιατί ὅποιος πιστεύη στόν Ἀναστημένο Χριστό, δέν λυγίζει στούς κινδύνους, δέν ὑποχωρεῖ στίς πιέσεις, δέν κάμπτεται μπροστά στούς πειρασμούς. Τά παίζει ὅλα...

...Τί λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος; Εἶναι ἡμέρα χαρᾶς σήμερα. Καί ὅποιος ἔχει εὐσέβεια, ὅποιος ἔχει καλή προαίρεσι καί καλή διάθεσι, ἄς μήν φοβᾶται. Διότι ὁ ἀφέντης μας, ὁ Κύριός μας, δέχεται τόν πρῶτο, δέχεται καί τόν δεύτερο, δέχεται καί τόν τρίτο· καί αὐτόν πού προσέρχεται κοντά του σέ μικρή ἡλικία καί αὐτόν πού προσέρχεται σέ ὥριμη ἡλικία καί...

Ὁ Χριστός μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς λυτρώσεως, γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν σκλαβιά. Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, γιά νά βγοῦμε ἐμεῖς ἀπό τό μῖσος. Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς συγγνώμης, γιά νά μήν ζοῦμε μέσα στήν ἐκδικητικότητα. Μᾶς ἔφερε τό λυτρωτικό μήνυμα, γιά μιά καινούργια ζωή, γιά ἕναν καινούργιο κόσμο, γιά μιά ἄλλη κοινωνία. Κοινωνία Χριστοῦ....

Ἡ ἐφετινή Μεγάλη Παρασκευή θά πρέπει νά εἶναι γιά ὅλους μας ἡ ἀπαρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Νά γίνη σεισμός. Νά πέση ὅ,τι ἁμαρτωλό, ὅ,τι σάπιο καί βρώμικο ὑπάρχει μέσα μας, καί νά βγῆ μέσα ἀπό αὐτόν τόν σεισμό ἕνας καινούργιος κόσμος. Νά βγῆ μέσα ἀπό αὐτόν τόν σεισμό μιά καινούργια καρδιά. Νά βγῆ μέσα ἀπό αὐτόν τόν σεισμό ἕνας ἄγγελος πραγματικός....

...Χριστέ, γιατί φορᾶς τό ἀκάνθινο στεφάνι; Ποιός Σοῦ τό ἔβαλε; Οὐδέποτε στήν σκέψι Σου φιλοξένησες κακό λογισμό. Οὐδέποτε στήν σκέψι Σου σχεδίασες τήν ἁμαρτία...

Πῶς μποροῦμε νά λέμε ὅτι συμμετέχουμε στά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας, ὅταν δέν ἀντέχουμε στόν χλευασμό καί στά εἰρωνικά σχόλια τοῦ κόσμου γιά τίς θρησκευτικές μας πεποιθήσεις καί τό ἰδεολογικό μας πιστεύω; Ζοῦμε τό μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν δέν ἔχουμε διάθεσι νά στερηθοῦμε κάτι ἀπό τίς ἀνέσεις μας, κάτι ἀπό τά ἄφθονα ἀγαθά μας, κάτι ἀπό τήν τόσο...

Ὁ Γολγοθᾶς εἶναι κορυφή πάνω στήν ὁποία δόθηκε ἡ σκληρότερη μάχη πού διεξήχθη ποτέ στόν πλανήτη μας αὐτό. Στόν Γολγοθᾶ πάλαιψαν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους μέ τίς δυνάμεις τοῦ φωτός. Σ' αὐτήν τήν κορυφή πάλαιψε τό ψεῦδος μέ τήν Ἐσταυρωμένη Ἀλήθεια. Στόν Γολγοθᾶ πάλαιψε τό μίσος μέ τήν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη. Στόν Γολγοθᾶ ὁ Χριστός ἔδωσε ἠχηρό ράπισμα καί...

...Γι' αὐτό καί ἡ ἁμαρτωλή γυναῖκα, ἡ πόρνη, ζητᾶ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί θερμά παρακαλεῖ: «Χριστέ μου! Χριστέ μου, Ἐσύ πού κρατᾶς ὅλα τά νερά τοῦ πλανήτου μας, Ἐσύ πού παίρνεις τά νερά τῆς θαλάσσης, τά ἐξατμίζεις καί μᾶς τά ξαναστέλνεις, δός μου δάκρυα. Δός μου δάκρυα μετανοίας».Αὐτό εἶναι τό μήνυμα, ἀδελφοί μου, τῆς ἀποψινῆς βραδιᾶς. Δάκρυα...

Πολλοί ἀκολουθοῦν τόν Κύριο. Καί εἶναι εὔκολος ὁ δρόμος, ὅταν μάλιστα ἀρχίζη ἀπό τά χαρμόσυνα μηνύματα τῆς Βηθλεέμ. Τότε ὅλα στά μάτια τῶν χριστιανῶν φαίνονται σάν παραδεισένια ζωγραφιά...Τά πράγματα ἀλλάζουν ἀπό τήν ὥρα καί τήν στιγμή πού ὁ Κύριός μας ἀνηφορίζει στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς. Ἀπό τήν ὥρα πού στόν ὁρίζοντα...

...Ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, ὅταν ζοῦσε κοντά στόν Θεό, ὅταν ζοῦσε μέσα στόν Παράδεισο, ὅταν συνωμιλοῦσε μέ τόν Θεό καί ὅταν ἀπελάμβανε ὅλες τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, τήν αἰώνια μακαριότητα, φοροῦσε μία χρυσοΰφαντο καί θεοΰφαντο στολή, τήν στολή τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔβλεπε τήν γύμνωσί του. Ὅταν ἦλθε σέ σύγκρουσι μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅταν...